Læreplan i idrettsanleggsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (IAN3-01)

Etter Vg3

Maskiner, redskap og utstyr

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velge og bruke maskiner, redskaper, verktøy og utstyr i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre daglig vedlikehold av maskiner, redskaper og utstyr som benyttes i idrettsanlegg
 • utføre arbeidet på en økonomisk og miljø- og ressursvennlig måte
 • gjøre rede for og gjennomføre servicerutiner i samsvar med leverandørenes spesifikasjoner

Idrettsanlegget

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, dokumentere og vurdere drifts- og vedlikeholdsarbeid i samsvar med oppsatte kvalitetsplaner, gjeldende regelverk og standarder for idrettsanlegg
 • vurdere oppbygging, driftsprinsipper og bruksområder for idrettsanlegg og drøfte løsninger med oppdragsgivere og eiere
 • utarbeide drifts- og vedlikeholdsplaner for idrettsanlegg
 • drifte og vedlikeholde idrettsanlegg og tilhørende bygninger
 • styre og drifte tekniske anlegg og installasjoner i idrettsanlegg
 • dokumentere og vurdere drift- og vedlikehold i tråd med gjeldende regelverk og standarder
 • produsere, bearbeide og merke dekker i idrettsanlegg med tanke på økonomi, miljø og ressursbruk
 • montere utstyr og tilrettelegge for arrangementer i et idrettsanlegg
 • utføre vaktfunksjoner i tilknytning til arrangementer i idrettsanlegg og ivareta sikkerheten i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • styre prosesser for vann, energi og mekanikk manuelt og digitalt og avdekke slitasje og funksjonsfeil
 • rapportere til og kommunisere med fagekspertise og eiere om avvik på funksjoner
 • arbeide etter bruks- og kontrollrutiner for brann- og sikkerhetsutstyr i idrettsanlegg
 • veilede brukere og yte service til arrangører og publikum i ulike idrettsanlegg
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i idrettsanleggsfaget og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • utføre arbeidsoppgaver i idrettsanlegg på en ergonomisk riktig måte

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!