Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS2-02)

Læreplanen utgår gradvis

Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

Historieforståelse og metoder

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger
 • identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger
 • reflektere over at synet på urfolk har endret seg gjennom ulike epoker innen fagmiljøer og historieskrivning
 • forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere prinsipper for periodisering i norsk og samisk historie

Samfunn og mennesker i tid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn
 • sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst
 • gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen
 • presentere hvordan de nordiske statene og Russland trakk sine grenser i samiske områder og drøfte konsekvenser for den samiske befolkningen
 • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
 • gjøre rede for sentrale trekk ved samisk historie og diskutere forhold mellom samer og stater med samisk bosetting fram til omkring midten av 1800-tallet
 • forklare drivkrefter bak den europeiske oversjøiske ekspansjonen og diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver
 • gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca 1500 til ca 1800 og analysere virkningene for sosiale forhold i denne perioden
 • gjøre rede for utviklingen og endringen av styringsformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet
 • gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer

Side 6 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!