Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram (GEO1-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg1/Vg2

Geografiske kjelder og verktøy

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og bruke kart i ulik målestokk og gjere enkel kartanalyse
 • bruke digitale kart og geografiske informasjonssystem (GIS)
 • gjere observasjonar og registreringar av geografiske tema på ekskursjon eller feltarbeid og bruke dei til å sjå natur og samfunn i samanheng
 • finne fram til og presentere geografisk informasjon ved å lese og vurdere tekst, bilete og statistiske framstillingar frå digitale og andre kjelder
 • gje oversikt over geografiske hovudtrekk, som elvar, innsjøar, fjell, byar og land nasjonalt og globalt

Landskap og klima

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for korleis jorda er oppbygd, hovudtypane av bergartar og korleis dei blir danna
 • forklare korleis indre og ytre krefter formar landskap, og kjenne att typiske landformer i Noreg
 • beskrive naturlandskap og forskjellige kulturlandskap og forklare samanhengar og skilnader mellom dei
 • diskutere estetiske og økonomiske verdiar i landskap
 • gjere greie for globale hav- og luftstraumar og forklare kva dei har å seie for klimaet
 • gjere greie for forhold som bestemmer vêr- og klimatilhøva i Noreg
 • drøfte årsakene til naturkatastrofar i verda og kva for verknader dei har på samfunn som blir ramma

Ressursar og næringsverksemd

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting
 • gje døme på og samanlikne ulike former for arealbruk i Noreg
 • drøfte miljøkonsekvensar i norske og samiske samfunn av bruk og inngrep i naturområde
 • gje døme på korleis ein har utnytta ressursane i Noreg og drøfte korleis endringar i næringsstrukturen har påverka lokalisering og busetnadsmønster
 • gje døme på lokaliseringsfaktorar som er viktige for global økonomisk verksemd og internasjonal arbeidsdeling, og vurdere kva dette har å seie i dag

Demografi og utvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for den demografiske utviklinga i Noreg med hovudvekt på situasjonen i dag
 • forklare årsakene til flyttestraumar i land og mellom land og drøfte verknadene
 • gje døme på teoriar om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold
 • gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!