Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram (GEO1-01)

Læreplanen utgår gradvis

Hovudområde

Faget er strukturert i hovudområde som det er formulert kompetansemål for. Hovudområda utfyller kvarandre og må sjåast i samanheng.

I vidaregåande opplæring er geografifaget lagt til Vg1 eller Vg2 i dei studieførebuande utdanningsprogramma, jf. Fag- og timefordeling for vidaregåande opplæring.

Geografi har kompetansemål etter Vg1 i programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi i studiespesialiserande utdanningsprogram.

Geografi har kompetansemål etter Vg2 i programområde for formgivingsfag i studiespesialiserande utdanningsprogram/ utdanningsprogram for musikk, dans, drama og idrettsfag

Oversikt over hovudområdet:

Årssteg

Hovudområde

Vg1/Vg2

Geografiske kjelder og verktøy

Landskap og klima

Ressursar og næringsverksemd

Demografi og utvikling

Geografiske kjelder og verktøy

Hovudområdet geografiske kjelder og verktøy omfattar bruk av kart, bilete, statistikk og geografiske informasjonssystem.

Landskap og klima

Hovudområdet landskap og klima handlar om indre og ytre krefter på jorda, og kva dei har hatt å seie når landskap vart danna. Samanhengen mellom naturlandskap og kulturlandskap blir utforska og kartlagd. Hovudområdet dreier seg om sentrale klimafaktorar og årsaker til og konsekvensar av aktuelle naturkatastrofar.

Ressursar og næringsverksemd

Hovudområdet ressursar og næringsverksemd handlar om kva ressursar har å seie for lokalisering, næringsutvikling og busetnad og vurderingar av lokaliseringsfaktorar som knyter seg til den globale økonomiske verksemda i dag.

Demografi og utvikling

Hovudområdet demografi og utvikling handlar om befolkningsteoriar, folketalsutvikling og flytting på jorda. Hovudområdet omfattar fordeling og skilnader mellom fattige og rike og drøftingar av ulike typar utvikling.

Side 2 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!