Læreplanen er utgått!

Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte (ENG2-02)

Hovedområder

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene.

Engelsk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram/Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

Oversikt over hovedområder:

Årstrinn

Hovedområder

1.– 10.

Vg1

Vg2

(yrkesfaglige

utdanningsprogram)

Språklæring

Kommunikasjon

Kultur, samfunn og litteratur

Språklæring

Hovedområdet språklæring omfatter kunnskap om språk, språkbruk og innsikt i egen språklæring. Å kunne vurdere egen språkbruk, definere egne behov og velge strategier og arbeidsmåter er forutsetninger for å oppnå dette. Hovedområdet dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk og om å se sammenhenger mellom engelsk og andre språk.

Kommunikasjon

Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om å bruke det engelske språket for å kommunisere. Det handler om valg og bruk av hensiktsmessige kommunikasjonsmåter gjennom bruk av engelsk skriftspråk, engelsk talespråk og britisk eller amerikansk tegnspråk. Hovedområdet omfatter å oppfatte gjennom lesing, lytting, munnavlesing og avlesing av tegn, samt å uttrykke seg gjennom skrift og tale eller produksjon av tegn. Det handler om forberedt og spontan samhandling, og bruk av hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier. Det omfatter også deltagelse på ulike sosiale arenaer, blant både hørende og hørselshemmede, der trening i å beherske et økende antall språkkoder, sjangere og uttrykksformer står sentralt. Bruk av ord- og tegnforråd og idiomatiske strukturer, rettskriving, grammatikk og oppbygging av setninger og tekster inngår i hovedområdet.

Nye medier og utvikling av et språklig repertoar på tvers av fag, emner og språkkoder er sentrale i hovedområdet. Å vise høflighet og hensyn til gjeldende omgangsformer i ulike språkhandlinger er også et viktig element. Dette går hånd i hånd med tilpasning av språket til mottaker og situasjon, blant annet gjennom å skille mellom formelle og uformelle, skriftlige og muntlige stilnivåer.

Kultur, samfunn og litteratur

Hovedområdet kultur, samfunn og litteratur dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det tar utgangspunkt i den engelsktalende verden og dekker sentrale emner knyttet til samfunnsliv, litteratur og andre kulturuttrykk blant hørende og hørselshemmede. Hovedområdet dreier seg også om utvikling av kunnskap om engelsk som et verdensspråk med mange bruksområder. Arbeid med ulike typer tekster og kulturelle uttrykksformer er her sentralt for utvikling av språkferdigheter og forståelse for andres levesett, kulturer og livssyn. Samtidig kan litteraturlesing bidra til leseglede og opplevelse og legge grunnlag for ens egen personlige vekst, modning og kreativitet. Kjennskap til tegnspråk som benyttes i den engelsktalende verden sammen med ulike tegnspråklige kulturelle uttrykk sette egen identitetsbygging og kulturell tilhørighet inn i et videre perspektiv.

Side 2 Av 11

Ressurser for engelsk for hørselshemmede

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!