Læreplanen er utgått!

Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte (ENG2-01)

Etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utnytte og vurdere ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
 • drøfte likheter og forskjeller mellom engelsk og andre fremmedspråk og utnytte dette i egen språklæring
 • bruke relevant og presis terminologi for å beskrive språkets formverk og strukturer
 • beskrive og vurdere egen framgang i arbeidet med å lære engelsk
 • bruke et bredt utvalg digitale og andre hjelpemidler, inkludert ettspråklige ordbøker, på en selvstendig måte

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske et bredt ordforråd
 • bruke språkets formverk og tekststrukturer i skriftlige og muntlige framstillinger
 • forstå lengre skriftlige og muntlige framstillinger om ulike personlige, litterære, tverrfaglige og samfunnsmessige emner
 • trekke ut vesentlige opplysninger fra skriftlige tekster og drøfte forfatterens synspunkt og holdninger
 • uttrykke seg skriftlig og muntlig på en nyansert og situasjonstilpasset måte, med flyt, presisjon og sammenheng
 • velge hensiktsmessige muntlige og skriftlige strategier tilpasset formål, situasjon og sjanger
 • ta initiativ til å begynne, avslutte og holde en dialog i gang
 • lese formelle og uformelle tekster i ulike sjangere og med ulike formål
 • skrive formelle og uformelle tekster med god struktur og sammenheng om personlige, tverrfaglige og samfunnsmessige temaer
 • velge og bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig, kritisk og ansvarlig måte
 • bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon
 • produsere tekster med sammensatt innhold i digitale medier
 • velge et tverrfaglig fordypningsemne innenfor eget programområde og presentere dette

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte sosiale forhold, samfunnsforhold og verdier i ulike kulturer, inkludert døvekultur, i flere engelskspråklige land
 • presentere og diskutere internasjonale nyheter og aktuelle hendelser
 • gjøre rede for hovedtrekk i utvikling av engelsk fra et anglosaksisk språk til et internasjonalt verdensspråk
 • analysere og drøfte et utvalg representative engelskspråklige litterære tekster fra sjangrene dikt, tekstet film, novelle, roman og skuespill eller tegnspråkpoesi
 • drøfte et utvalg engelskspråklige litterære tekster fra ulike deler av verden og ulike tidsepoker, fra 1500-tallet til moderne tid, deriblant tekster av og om døve
 • drøfte litteratur og hendelser med utgangspunkt i døves situasjon i den engelskspråklige verden
 • lage og vurdere egne tekster inspirert av litteratur og kunst, inkludert kunstuttrykk av og om døve

Side 10 Av 11

Ressurser for engelsk for hørselshemmede

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!