Læreplan i engelsk (ENG1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Gjelder fra: 2006-08-01T00:00:00 +2

Gjelder til: 2010-07-31T00:00:00 +2

Purpose

Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk. Engelsk brukes i film, litteratur, sang, sport, handel, produkter, yrker og underholdning, og gjennom disse kanalene har mange engelske ord og uttrykk funnet veien til våre egne språk. Når vi skal lete etter informasjon ut fra våre egne interesser eller i faglig sammenheng, skjer dette ofte på engelsk. I tillegg brukes det stadig mer engelsk i utdanning og arbeidsliv, i Norge så vel som i utlandet.

For å klare oss i en verden der engelsk benyttes i internasjonal, mellommenneskelig kommunikasjon, er det nødvendig å mestre det engelske språket. Dette betyr å utvikle ordforråd og ferdigheter i å bruke språkets lyd-, grammatikk-, setnings- og tekstbyggingssystemer. Vi må kunne bruke disse for å lytte, snakke, lese og skrive og for å kunne tilpasse språket til et stadig voksende antall emner og kommunikasjonssituasjoner. Vi må kunne skille mellom muntlig og skriftlig språkføring og formell og uformell språkbruk. Videre må vi kunne ta hensyn til kulturelle omgangsformer og høflighetskonvensjoner når vi bruker språket.

Når vi er bevisst hvilke strategier som brukes for å lære fremmedspråk, og hvilke strategier som hjelper oss til å forstå og å bli forstått, blir tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter enklere og mer meningsfylt Det er også viktig å sette egne mål for læringen, finne ut hvordan disse kan nås og vurdere egen språkbruk. Å lære engelsk kan også gi oss bedre innsikt i vårt morsmål og i andre språk vi kjenner til og derfor bli en viktig del av vår personlige utvikling og et betydelig bidrag til tverrspråklighet.

I tillegg til det at vi lærer språket, skal engelskfaget bidra til innsikt i våre egne og andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer. Å lære om den engelsktalende verden vil gi et godt grunnlag for å forstå verden omkring oss og utviklingen av engelsk som et verdensspråk. Engelskspråklig litteratur, fra barnerim til Shakespeare, kan gi leseglede for livet og en dypere forståelse for andre og seg selv. Engelske tekster, film, musikk og andre kunstformer kan videre inspirere til elevens egen utfoldelse og kreativitet i flere sjangere og medier.

Engelskfaget er både et redskapsfag og et dannelsesfag. Det skal gi mulighet til å delta i kommunikasjon som er knyttet til personlige, sosiale, litterære og tverrfaglige emner. Faget skal gi innsikt i hvordan mennesker tenker og lever i den engelskspråklige verden. Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. Slik ivaretar språk- og kulturkompetanse det allmenndannende perspektivet og bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap.

Main subject areas

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor.

Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Engelsk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram/Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

Oversikt over hovedområder:

Årstrinn

Hovedområder

1.–10.

Vg1

Vg2

(yrkesfaglige

utdanningsprogram)

Språklæring

Kommunikasjon

Kultur, samfunn og

litteratur

Språklæring

Hovedområdet språklæring omfatter kunnskap om språket, språkbruk og innsikt i egen språklæring. Å kunne vurdere egen språkbruk, definere egne behov og velge strategier og arbeidsmåter er forutsetninger for å oppnå dette. Hovedområdet dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk og om å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål og andre språk.

Kommunikasjon

Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om å bruke det engelske språket for å kommunisere. Kommunikasjon skjer gjennom lytting, lesing, skriving, forberedt muntlig produksjon og spontan muntlig samhandling, også med bruk av hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier. Det omfatter også deltakelse på ulike sosiale arenaer, der trening i å beherske et økende antall sjangere og uttrykksformer står sentralt. God kommunikasjon forutsetter kunnskaper og ferdigheter i å bruke ordforråd og idiomatiske strukturer, uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og oppbygging av setninger og tekster.

Nye medier og utvikling av et språklig repertoar på tvers av fag og emner er sentrale i hovedområdet. Å vise høflighet og hensyn til gjeldende omgangsformer i ulike språkhandlinger er også et viktig element. Dette går hånd i hånd med tilpasning av språket til mottaker og situasjon, blant annet gjennom å skille mellom formelle og uformelle, skriftlige og muntlige stilnivåer.

Kultur, samfunn og litteratur

Hovedområdet kultur, samfunn og litteratur dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det tar utgangspunkt i den engelsktalende verden og dekker sentrale emner knyttet til samfunnsliv, litteratur og andre kulturuttrykk. Hovedområdet dreier seg også om utvikling av kunnskap om engelsk som et verdensspråk med mange bruksområder. Arbeid med ulike typer tekster og kulturelle uttrykksformer er her sentralt for utvikling av språkferdigheter og forståelse for andres levesett, kulturer og livssyn. Samtidig kan litteraturlesing bidra til leseglede og opplevelse og legge grunnlag for ens egen personlige vekst, modning og kreativitet.

Teaching hours

Timetall oppgitt i 60-minutters enheter:

BARNETRINNET

1.- 7. årstrinn: 366 timer

UNGDOMSTRINNET

8.-10. årstrinn: 227 timer

STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM

Vg1: 140 timer

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

Vg1: 84 timer

Vg2: 56 timer

Basic skills

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i engelsk er sentralt i utviklingen av engelsk språkkompetanse og går igjen i kompetansemålene for alle trinn. Disse ferdighetene er viktige redskaper i arbeidet med å forstå og ta i bruk engelsk i stadig mer varierte og krevende sammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt. Muntlige ferdigheter innebærer både å kunne lytte og å kunne tale.

Å kunne lese i engelsk er en del av den praktiske språkkompetansen og innebærer at en kan lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster og slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Å utvikle leseferdighet på engelsk vil også bidra til å styrke leseferdigheten generelt.

Å kunne regne i engelsk innebærer at en kan supplere regnekompetansen på morsmålet med de nødvendige uttrykk på engelsk. Å utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker er viktig for forståelse av engelske tekster.

Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.

Competence aims

Etter 2. årstrinn

Språklæring

 • give examples of situations where it might be useful to have some English-language skills
 • find words and phrases that are common to English and the native language
 • give examples of English terms and phrases connected to personal interests

Kommunikasjon

 • understand and use some common English words and phrases that have a connection with the local community
 • use the most basic English phonology and language rhythms through practical-aesthetic forms of expression
 • greet people, ask questions and answer simple oral questions
 • understand simple instructions given in English
 • recognise some words, expressions and simple sentences in spoken and written texts
 • use letters and experiment with writing English words and expressions
 • use numbers in communication
 • use the language through several senses and media

Kultur, samfunn og litteratur

 • discuss aspects of the day-to-day life of children in some English-speaking countries
 • participate in English child culture and children’s literature using words, pictures, music and movement

Etter 4. årstrinn

Språklæring

 • identify areas where English is useful for him or her
 • find similarities between words and expressions in English and his/her own native language
 • use dictionaries and other aids in his or her own language learning

Kommunikasjon

 • understand and use common English words and phrases connected to day-to-day life, recreation and interests, both orally and in writing
 • use the basic sound system
 • use some common grammatical structures, words, simple sentence structures and spelling patterns
 • use simple spoken phrases to obtain help in understanding and being understood
 • understand the meaning of words and phrases based on the context they are used in
 • understand the main content of simple spoken presentations of familiar topics
 • use some polite expressions and take part in simple everyday dialogues
 • use some stock expressions that are common in familiar situations, both orally and in writing
 • express himself/herself through drama, role play and improvisation
 • read and understand the main points in texts about familiar topics
 • write short messages and simple sentences that describe, narrate and ask
 • indicate prices, amounts and sizes
 • use digital tools to find information and create text

Kultur, samfunn og litteratur

 • give some examples of English-speaking countries
 • compare some aspects of the way of living, traditions and customs in Norway and English-speaking countries
 • join in nursery rhymes, songs and stories in English
 • express thoughts and emotions in the encounter with English-language literature and child culture
 • prepare oral or written texts inspired by English-language literature and child culture

Etter 7. årstrinn

Språklæring

 • identify and use various situations to expand his/her own English-language skills
 • give examples of various ways of learning English words and expressions
 • identify some linguistic similarities and differences between English and the native language
 • use the basic terms from grammar and text structuring
 • describe his/her own work in learning English
 • use digital and other aids in his/her own language learning

Kommunikasjon

 • master a vocabulary that covers everyday situations
 • use basic rules and patterns for pronunciation, intonation, spelling, grammar and various sentence structures
 • express himself/herself in writing and orally to obtain help in understanding and being understood
 • understand various oral and written presentations on self-selected topics
 • participate in conversations on everyday situations
 • use polite expressions and other phrases that are appropriate for the situation and suitable in various contexts
 • express an opinion on various topics
 • use listening, speaking, reading and writing strategies that are suitable for the purpose
 • give brief spoken and written presentations on a topic
 • read and understand texts of varying lengths and in various genres
 • write texts that narrate, describe or give messages
 • talk about currency, measures and weights
 • use digital tools to find information and to prepare texts

Kultur, samfunn og litteratur

 • talk about some persons, places and events in English-speaking countries
 • compare the way people live and socialise in various cultures in English-speaking countries and in Norway, including the Sami culture
 • read and talk about English-language literature for children and young people from various media and genres, including prose and poetry
 • compare characters and content in a selection of children's books written in English
 • express his/her own reactions to film, pictures and music
 • uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige jangere og medier

Etter 10. årstrinn

Språklæring

 • use various situations, work methods and strategies to learn English
 • identify important linguistic similarities and differences between English and the native language and use this knowledge in his or her own language learning
 • use various aids critically and independently
 • use basic terminology to describe grammar and text structure
 • describe and assess his/her own work in learning English

Kommunikasjon

 • master vocabulary that covers a range of topics
 • use basic grammatical and text structures of English orally and in writing
 • understand spoken and written texts on a variety of topics
 • express himself/herself in writing and orally with some precision, fluency and coherence
 • adapt his/her spoken and written English to the genre and situation
 • present and discuss current events and interdisciplinary topics
 • read and understand texts of different lengths and genres
 • select listening, speaking, reading and writing strategies adapted to the purpose and situation
 • write texts that narrate, describe, argue or give messages, with the appropriate basic structure and adequate paragraphing
 • use content from various sources independently and critically
 • demonstrate the ability to distinguish positively and negatively loaded expressions referring to individuals and groups
 • communicate via digital media
 • describe and interpret graphic representations of statistics and other data

Kultur, samfunn og litteratur

 • discuss the way young people live, how they socialise, their views on life and values in Great Britain, the USA, other English-speaking countries and Norway
 • explain features of history and geography in Great Britain and the USA
 • describe the situation for some indigenous peoples in English-speaking countries
 • recognise some regional accents from English-speaking countries
 • read and discuss a representative selection of literary texts from the genres poetry, short stories, novels and drama from the English-speaking world
 • describe theme and composition in texts and visual expressions
 • prepare and discuss his/her own oral or written texts inspired by literature and art

Etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram

Språklæring

 • exploit and assess various situations, working methods and strategies for learning English
 • drøfte likheter og forskjeller mellom engelsk og andre fremmedspråk og utnytte dette i egen språklæring
 • bruke relevant og presis terminologi for å beskrive språkets formverk og strukturer
 • beskrive og vurdere egen framgang i arbeidet med å lære engelsk
 • bruke et bredt utvalg digitale og andre hjelpemidler, inkludert ettspråklige ordbøker, på en selvstendig måte

Kommunikasjon

 • beherske et bredt ordforråd
 • bruke språkets formverk og tekststrukturer i skriftlige og muntlige framstillinger
 • forstå lengre framstillinger i skrift og tale om ulike personlige, litterære, tverrfaglige og samfunnsmessige emner
 • trekke ut vesentlige opplysninger fra muntlige og skriftlige tekster og drøfte forfatterens synspunkt og holdninger
 • uttrykke seg skriftlig og muntlig på en nyansert og situasjonstilpasset måte, med flyt, presisjon og sammenheng
 • velge hensiktsmessige lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål, situasjon og sjanger
 • take the initiative to begin, end and keep a conversation going
 • lese formelle og uformelle tekster i ulike sjangere og med ulike formål
 • skrive formelle og uformelle tekster med god struktur og sammenheng om personlige, tverrfaglige og samfunnsmessige temaer
 • select and use content from different sources independently, critically and responsibly
 • use technical and mathematical information in communication
 • produsere tekster med sammensatt innhold i digitale medier
 • velge et tverrfaglig fordypningsemne innenfor eget programområde og presentere dette

Kultur, samfunn og litteratur

 • drøfte sosiale forhold, samfunnsforhold og verdier i ulike kulturer i flere engelskspråklige land
 • present and discuss international news topics and current events
 • gjøre rede for hovedtrekk i utvikling av engelsk fra et anglosaksisk språk til et internasjonalt verdensspråk
 • analysere og drøfte en film og et representativt utvalg engelskspråklige litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill
 • drøfte et utvalg engelskspråklige litterære tekster fra ulike deler av verden og ulike tidsepoker, fra 1500-tallet til moderne tid
 • discuss literature by and about indigenous peoples in the English-speaking world
 • lage og vurdere egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst

Assessment

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene skal ha én skriftlig og én muntlig standpunktkarakter.

Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elevene skal ha én standpunktkarakter.

Eksamen for elever

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (140 timer).

Eksamen for privatister

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Se gjeldende ordning for grunnskoleopp-læring for voksne.

Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Privatistene skal opp til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (140 timer).

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!