Læreplan i aktivitørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (AKT3-01)

Utgått


Føremål

Arbeid, aktivitet og opplevingar er viktig for menneske i alle aldrar. Endringar i samfunnet, sjukdom, skade og alder gjer at mange menneske kan ha problem med å finne seg til rette i skole, arbeid og fritid. Aktivitørfaget skal medverke til å leggje til rette tilbod for ulike brukarar slik at dei kan oppnå meistring, meining og innhald i livet.

Aktivitørfaget skal medverke til praktisk aktivisering av ulike brukargrupper gjennom fysisk og sosial aktivitet, daglege gjeremål, nettverksbygging og kunst- og kulturaktivitetar bygde på handverkstradisjonar. Opplæringa skal medverke til å utvikle forståing for estetiske problemstillingar knytte til ulike kulturar, urfolk, tradisjonar og trendar. Opplæringa skal medverke til utvikling av kreativitet i yrkesutøvinga og evne til kritisk refleksjon, respekt for eige og andre sitt fagarbeid og kunnskap om yrkesetiske problemstillingar.

I opplæringa skal det leggjast vekt på kommunikasjon og samhandling i yrkesutøvinga. Opplæringa skal også leggje vekt på tilrettelegging av aktivitetar og praktisk skapande arbeid med relevante materiale, reiskapar og teknikkar. I tillegg skal det leggjast vekt på kunnskap om administrering av aktiviseringsarbeid og tydelege krav som blir stilte til profesjonell yrkesutøving på fagområdet. Opplæringa skal også leggje til rette for at yrkesutøvinga skjer i tråd med gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik. Opplæringa skal leggje grunnlaget for arbeid i institusjonar, heimar, bedrifter og organisasjonar som driv med ulike former for tilrettelegging av arbeid og aktivitet for ulike brukargrupper. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er aktivitør.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!