Læreplan i aktivitørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (AKT3-01)

Utgått


Etter Vg3

Aktivisering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • innhente, vurdere og bruke nødvendig informasjon om funksjonsevne, behov og interesser til brukarane og kva som er mogleg for dei
 • setje mål for aktiviseringa, gjennomføre og vurdere aktiviseringsprosessar frå eit brukarperspektiv
 • leggje til rette og gjennomføre sosiale, fysiske og kulturelle aktivitetar tilpassa funksjonsevna til brukarane og kva som er mogleg for dei
 • gjennomføre og vurdere observasjon av brukarar i arbeid og aktivitet
 • konkretisere idear og grunngi val av aktivitet og arbeid tilpassa fysiske, psykiske og sosiale føresetnader hos ulike brukarar
 • demonstrere bruk av materiale, verktøy og teknikkar tilpassa ulike aktivitetar
 • kommunisere med brukarar, pårørande og samarbeidspartnarar i aktiviseringsarbeid
 • utføre nødvendig førstehjelp
 • gjere greie for rutinar for og delta i arbeidet med internkontroll og kvalitetssikring
 • bruke digitale verktøy i aktiviseringa

Administrering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • administrere og dokumentere aktiviseringsarbeidet
 • gjere greie for og grunngi mål for aktiviseringsarbeidet
 • dokumentere og vurdere verknader av aktiviseringstiltak for brukarane
 • planleggje nye aktivitetar ut frå dokumenterte funksjonsendringar hos brukaren
 • gjere greie for trendar i aktivitørfaget
 • presentere og marknadsføre aktivitørfaget
 • setje opp budsjett og rekne ut materialforbruk og pris på produkt
 • bruke digitale verktøy i eige arbeid
 • gjere greie for og følgje gjeldande regelverk knytt til aktivitørfaget og for helse, miljø og tryggleik

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!