Sjekkliste for gjennomføring av nasjonale prøver

Sjekklisten viser hvem som har ansvar før, under og etter gjennomføringen av nasjonale prøver. 

Sjekkliste for nasjonale prøver
Oppgaver nasjonale prøverEierRektorLærer
Hele
perioden

Sørge for at skolene har forutsetninger, teknisk
og menneskelig, til å gjennomføre prøvene

x x

Kontrollere at gjennomføringen skjer korrekt
og forsvarlig, og innen fristen

xx

Sørge for at skolene og kommunen følger lover
og forskrifter når det gjelder personvern og rett
til innsyn

x x
Ta vare på skolens resultater på en forsvarlig måte K x x
Sørge for støtte og veiledning underveis x x

Før
perioden

Gå gjennom informasjonen om nasjonale prøver x x x

Sørge for å ha satt seg inn ansvarsfordelingen
og oppgaver som må løses før gjennomføring

x xx

Påmelding i PAS – prøver. Alle elevene på
trinnet meldes på, også de som skal fritas

K x

Sørge for at lærerne har alle tilganger de må ha
for å gjennomføre nasjonale prøver. Dette gjøres
i PAS – prøver

x x

Fatte eventuelle enkeltvedtak om fritak,
diskuteres med lærer og foreldre på forhånd

x

Holde av rom og teknisk utstyr, og planlegge
gjennomføringen på skolen

x x

Forberede teknisk for gjennomføring, sørge for
at programmer og maskiner er oppdatert

x

Informere foreldre om gjennomføringen. Dette gjør skolene selv.

x

Bestille egne prøver for tegnspråksbrukere og
punktskriftbrukere, ev. bestille tilpasning til
svaksynte elever hos Statped

x x

Informasjon om elevinnlogging, KODEORD
per gruppe per prøve og start prøve

x

Under
perioden

Støtte lærerne under gjennomføringen x

Yte lokal brukerstøtte, også teknisk, eventuelt opprette
kontakt med skoleeier

x x
Sørge for spesiell tilrettelegging der det er nødvendig x x

Vurdere og skåre åpne oppgaver i skåringsverktøyet i
PAS – prøverfor lesing 8. og 9. trinn og lesing på
samisk. Se film om skåring av oppgavene.
NB! Fristen er siste gjennomføringsdag.

K K x

Dere kan tilpasse sjekklisten etter lokale behov.

X = ansvar for oppgaven
K = ansvar for å kontrollere at/hvordan oppgaven er gjort
PAS – prøver = prøveadministrasjonssystemet