Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2021

4. Føring av standpunkt- og eksamenskarakterer mv.

Dere skal føre standpunktkarakterer i fag, i orden og i adferd og eksamenskarakterer på vitnemålet. Retningslinjene for føring av karakterer og aktuelle fagmerknader og vitnemålsmerknader finner dere nedenfor. 

Standpunkt- og eksamenskarakterer i fag

Standpunktkarakterer er karakterer som blir gitt ved avslutningen av opplæringen i fag og skal føres på vitnemålet. Selv om opplæringen i et fag ble avsluttet før 10. årstrinn, fører dere standpunktkarakter og fagkode for 10. årstrinn på vitnemålet. Karakterene gir uttrykk for den kompetansen eleven har oppnådd ved avslutningen av opplæringen i faget, slik den er beskrevet i læreplanen for det enkelte fag.

Forskrift til opplæringsloven § 3-15.

Karaktergradene føres både med tall og bokstaver på vitnemålet:

6 – seks 3 – tre
5 – fem 2 – to
4 – fire 1 – en

Andre vurderingsformer/-uttrykk

Vurderingsuttrykk Ut på dokumentasjon Føring i datasystem
Fritatt Fritatt F
Deltatt Deltatt D
Ikke vurderingsgrunnlag IV IV
Godkjent* Godkjent GK

*Gjelder voksne (pkt. 11)

Vurderingsuttrykk Ut på dokumentasjon Føring i datasystem
Ikke møtt IM IM

 Forskrift til opplæringsloven § 3-5.

Elever som ikke får standpunktkarakter på grunn av manglende grunnlag for vurdering i fag

Dersom det ikke er grunnlag for vurdering i fag fører dere «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for standpunktkarakter. I merknadsfeltet fører dere FAM21 «Ikke vurderingsgrunnlag». Dere skal ikke føre tidligere halvårsvurderinger i faget på vitnemålet.

Elever som ikke får standpunktkarakter på grunn av manglende grunnlag for vurdering

Elever som ikke får standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i

Dersom en elev ikke har fått standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i, skal eksamenskarakteren annulleres. Skolen skal sørge for at eksamenskarakteren blir fjernet. Dersom det ikke er ført eksamenskarakter fordi eksamen ble annullert, skal dere likevel føre eksamensform.

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-3 og 3-34 andre ledd.

Standpunktkarakterer i orden og adferd

Standpunktkarakterer i orden og i adferd blir gitt ved avslutningen av 10. årstrinn.

Karakterer i orden og i adferd føres slik på vitnemålet:

  • God
  • Nokså god
  • Lite god

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-6 og 3-16 første ledd.

Eksamensform

For fag som har eksamen, skal eksamensformen føres på vitnemålet. Dere kan føre følgende eksamensformer:

  • S (når eksamen var skriftlig)
  • M (når eksamen var muntlig)

Nærmere om valgfag

Elevene i grunnskolen skal ha opplæring i valgfag fra 8. årstrinn. Det er mulig å ha totalt tre valgfag i løpet av ungdomsskolen. 

Reglene om individuell vurdering i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 gjelder også for valgfag.

Elevene skal ha opplæring i valgfag hvert år. Sluttvurderingsordningen i valgfag er ulik sluttvurderingsordningen i alle andre fag. Eleven kan ha det samme valgfaget over flere år eller velge ulike valgfag. Dersom eleven velger ulike valgfag skal det settes en standpunktkarakter for hvert fag, for elever som velger samme fag over flere år er det standpunktkarakteren som settes på det høyeste årstrinnet som skal føres på vitnemålet. Dersom eleven har hatt flere ulike valgfag så skal det beregnes en gjennomsnittskarakter ved inntak til videregående opplæring.

Oversikt over valgfagskoder i LK06 og LK20.

Elever som har valgt ulike valgfag alle tre år

Bilde av vitnemål med ulike valgfag alle tre år

Elever som har hatt ett valgfag alle årene

Bilde av vitnemål med samme valgfag alle tre år

Elever som har hatt samme valgfag i to av årene, og et annet valgfag ett av årene

Bilde av vitnemål med samme valgfag i to av årene, og et annet valgfag ett av årene

Elever som bruker tiden til valgfag på alle årstrinn til å ta fag fra videregående opplæring

For elever som bruker tiden til valgfag på alle årstrinn til å ta fag fra videregående opplæring, skal dere føre VMM35 «Valgfag brukt til fag fra videregående opplæring» på vitnemålet.

Elever som bruker tiden til valgfag til å ta fag fra videregående

Elever som har valgfag ett år, og som bruker tiden til valgfag de andre årene til å ta fag fra videregående

Forskrift til opplæringsloven §§ 1-14 og 1-15.

Generelt om annullering av eksamen

Dersom Utdanningsdirektoratet har annullert eksamen som følge av formelle feil eller andre årsaker, skal dere føre FAM04 «Eksamen annullert» og VMM13 «Eksamen annullert, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen». Det samme gjelder dersom statsforvalteren, etter klage, har annullert eksamen som følge av formelle feil. Vedtak om annullering skal i begge tilfeller være vedlegg til vitnemålet. Dere fører både eksamenskarakter og eksamensform med stiplet linje.

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-34, 5-10 og 5-11.

Annullering av eksamen som følge av fusk

Elever som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, mister standpunktkarakteren. I rubrikken for standpunktkarakterer fører dere stiplet linje

og i rubrikken for eksamenskarakter fører dere «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV). Dere fører FAM04 «Eksamen annullert». Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for
eksamensform.

Annullering av eksamen som følge av juks

Forskrift til opplæringsloven § 3-34 fjerde ledd.

Bortvisning fra eksamen

Dersom en elev blir bortvist som følge av at eleven på en eller annen måte hindrer eller forstyrrer gjennomføringen av eksamen, er det ikke noe vurderingsgrunnlag for eksamen. Dere fører «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for eksamenskarakter. I merknadsfeltet fører dere FAM29 «Eksamen ikke avlagt». Dere fører standpunktkarakteren i faget på vanlig måte. Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for eksamensform.

Bortvisning fra eksamen

Forskrift til opplæringsloven § 3-33.

Avlyst eksamen

Avlyst eksamen på grunn av koronavirus-epidemien våren 2021

Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle skriftlige og muntlige eksamener for elever på 10. trinn er avlyst våren 2021. Muntlig eksamen for elever i 10. trinn er også avlyst. I slike tilfeller skal dere ikke føre dispensasjonsvedtak med VMM17-19. I de fagene der eksamen blir berørt av koronavirus-epidemien, fører dere stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. Dere skal ikke føre FAM36. Dere skal føre VMM40 «Eksamen avlyst for elever våren 2021 på grunn av koronavirus». Dere skal ikke legge med vedlegg.

Den valgte føringen betyr at det vil fremkomme på elevens vitnemål hvilken eksamen han eller hun ville ha kommet opp i dersom alt hadde vært som normalt. Det betyr at alle skoler måtte melde på elever til skriftlig eksamen innen 1. mars, selv om eksamen er avlyst. Det vil fremkomme på elevens vitnemål hvilken eksamen han eller hun ville ha kommet opp når de mottar vitnemålet sitt før sommerferien.

 

Eksamen kan bare avlyses som følge av force majeure

Force majeure er en hendelse utenfor skolens, skoleeierens og elevens kontroll, som ikke kan forutses og som det ikke kan forventes at skolen, skoleeieren eller eleven overvinner eller avverger virkningene av. Eksempler på force majeure er streik, naturkatastrofer eller sykdom hos sensor kort tid før eksamen.

Dersom eksamen er avlyst, fører dere en stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter. Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for eksamensform. Dere fører FAM36 «Eksamen avlyst, jf. vedlegg» Årsaken til at eksamen ikke er avholdt, legger dere ved i et vedlegg til vitnemålet.

Forslag til tekst på vedlegget ført av skolen på vitnemålets side 2

Elever som ikke møter til eksamen

Hvis eleven ikke møter til eksamen, samme hva grunnen er, fører dere «Ikke møtt» (IM) i rubrikken for eksamenskarakter. Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for eksamensform. Dere skal bruke FAM39 «Dokumentert fravær» for elever som har dokumentert fravær. Eleven må legge frem legeerklæring for at fravær som skyldes sykdom på eksamen skal anses dokumentert. Dere skal bruke FAM29 «Eksamen ikke avlagt»for elever som ikke har dokumentert fravær.

Elever som ikke møter til eksamen (to eksempler)

Elever som ikke får standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i

Dersom en elev ikke har fått standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i, skal eksamenskarakteren annulleres. Skolen skal sørge for at eksamenskarakteren blir fjernet.

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-3 og 3-37 andre ledd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!