Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring

1. Innledning

Utdanningsdirektoratet gir her retningslinjer for gjennomføring av realkompetansevurdering i videregående opplæring. Gjennom realkompetansevurdering blir den voksnes kompetanse kartlagt, vurdert, verd - satt og dokumentert i forhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet.Den voksnes realkompetanse kan være tilegnet gjennom formell, uformell og ikke-formell læring. Dersom den voksnes realkompetanse er likeverdig med den kompetansen som oppnås gjennom videregående opplæring, skal den godkjennes. Resultatet av realkompetansevurderingen skal føres på et kompetansebevis for å dokumentere realkompetansen. Resultatet kan blant annet brukes ved inntak til videregående opplæring for å gi et tilpasset opplæringstilbud.

Formålet med nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering er å bidra til god kvalitet på realkompetansevurderingene og lik praksis i fylkeskommunene. Dette skal bidra til å øke tilliten og legitimiteten til ordningen med realkompetansevurdering. Retningslinjene skal også bidra til å sikre den voksnes rettssikkerhet. Retningslinjene omhandler realkompetansevurdering av voksne med rett til videregående opplæring. De gjelder også så langt de passer for realkompetansevurdering av voksne uten rett til videregående opplæring.

Fylkeskommunen har ansvaret for at realkompetansevurderingen er i samsvar med regelverket. Realkompetansevurdering er regulert i opplæringsloven § 4A-3 femte ledd og § 4-6, § 4-11 og § 6-46 i forskrift til opplæringsloven.

I disse retningslinjene tydeliggjør vi hvordan realkompetansevurdering skal gjennomføres innenfor de rammene som er fastsatt i regelverket. En viktig del av dette er å klargjøre kravene i regelverket til realkompetansevurderingen og å sikre at den voksne får begrunnede enkeltvedtak.

Målgruppen for retningslinjene er fylkeskommunen, og også de fagpersonene som gjennomfører de ulike fasene i realkompetansevurderingen.

Disse retningslinjene er delt i tre. Del 1 inneholder sentrale avklaringer knyttet til retten til å bli realkompetansevurdert, formålet med realkompetansevurdering, rammene for og innholdet i realkompetansevurderingen og fylkeskommunens ansvar. I denne delen er fokuset på regelverket som gjelder for realkompetansevurdering. Del 2 omhandler hvordan en realkompetansevurdering bør gjennomføres. Saksgangen er delt i fire faser: veiledning og avklaring, kartlegging, vurdering og dokumentasjon. Del 3 behandler klageretten.

Del 1 og del 2 kan leses separat, men den som skal gjennomføre realkompetansevurderingen, bør i tillegg til del 2 som inneholder retningslinjer for saksbehandling, også ha god kjennskap til del 1 som inneholder de juridiske rammene.


1) Retningslinjene gjelder tilsvarende for Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk.