Film: Barns medvirkning

For å ivareta barnas rett til medvirkning må SFO involvere barna på ulike måter. Barna må få mulighet til å uttrykke sin mening og bidra til innholdet i sin egen SFO-hverdag.  

Barn uttrykker seg på mange ulike måter. Derfor må de voksne blant annet observere og tolke kroppsspråk, i tillegg til å være i dialog med barna. For å få en helhetlig og relasjonell tilnærming til barns medvirkning, må personalet jevnlig reflektere over sin egen praksis, være lydhøre overfor barnas signaler og aktivt la barnas synspunkter få betydning for innholdet i SFO.

Det er viktig å utvikle en felles forståelse av hva som ligger i barns medvirkning, og hvordan legge til rette for det. I dette arbeidet vil de voksnes kunnskap, verdier og holdninger påvirke.

Dette er et stort og komplekst arbeid. Denne filmen kan brukes som grunnlag for refleksjon.

Refleksjonsspørsmål

  • Filmen viser eksempler på selvbestemmelse, medbestemmelse og medvirkning. Hvordan forstår vi disse begrepene?
  • Ta utgangspunkt i ideen om at vi mennesker er likeverdige og har respekt for hverandre, uansett hvem vi er og om vi er barn eller voksne. Hva gjør vi og hvordan er vi for at barna skal få frem sin mening og oppleve at de blir tatt på alvor? 
  • Hvilket barnesyn ligger til grunn for arbeidet i vår SFO?
  • Hvordan jobber vi for å ivareta barns medvirkning i vår SFO?
  • Hvordan legger vi til rette for at barna kan medvirke i planleggingen av innhold og arbeidsmåter?
  • Hvordan bruker vi barnas erfaringer og synspunkter når vi evaluerer planer og arbeid?
 Rammeplan for SFO