En anerkjennende kultur i SFO

Et miljø som fremmer lek, vennskap og fellesskap for alle barn, stiller krav til omsorgskulturen i SFO. Her er blant annet anerkjennelse sentralt. 

SFO skal støtte utviklingen av trygge og gode relasjoner barna imellom, mellom barna og personalet og mellom personalet og barnas foreldre.
Rammeplan for SFO

Anerkjennelse er et av menneskets mest grunnleggende psykologiske behov. Å anerkjenne andre mennesker handler om å vise gjennom ord og handling at vi ser, hører, respekterer og setter pris på det andre gjør i hverdagen. Ved å anerkjenne hverandre, kan alle oppleve at de er verdifulle.

Tydelig og god kommunikasjon både med barn og foreldre, og mellom ansatte,er viktig for god dialog, godt samarbeid og at alle kan delta aktivt. Dere som jobber i SFO jobber for å realisere egne og andres behov for å bli anerkjent.

Hvordan kan personalet anerkjenne barna?

Dere som jobber i SFO har mange gode anledninger til å anerkjenne barna, slik at de kjenner seg verdsatt. Dette kan dere gjøre ved å

 • skape gode relasjoner til barna
 • møte barna med å vise omsorg, varme og empati
 • skape et inkluderende fellesskap der barna får lov til å være seg selv
 • legge til rette for at barna kan bruke sine interesser
 • gi mulighet til medvirkning

Skape gode relasjoner til barna

Dette er viktig fordi barnas trivsel blir påvirket av hvordan de har det med voksne. Dere kan skape gode relasjoner til barna ved å bli godt kjent med dem, og gjennom ord og handlinger vise at barna kan stole på dere. Barn som har positive relasjoner til voksne, har enklere for å lære og utvikle seg.

Møte barna med å vise omsorg, varme og empati

Voksne som over tid viser barna at de kan håndtere følelsene deres, for eksempel glede, tristhet og sinne, bidrar til å styrke barnas opplevelse av seg selv. Dere kan håndtere barnas følelser ved å være bevisste på hva de føler, hjelpe dem med å sette ord på følelsene og lytte til det barna forteller om egne følelser.

Skape et inkluderende fellesskap der barna får lov til å være seg selv

Barn som skal lære og utvikle seg må kjenne seg trygge på personalet og omgivelsene.

Legge til rette for at barna kan bruke sine interesser

Dette krever at dere planlegger for varierte aktiviteter som barna har forutsetninger for å mestre og lykkes med.

Gi mulighet til medvirkning

Alle barn har rett til å bli hørt. Dette betyr at barn skal få si sin mening, bli lyttet til, og oppleve at deres meninger blir tatt på alvor. Barn som opplever at personalet er interessert i meningene deres, lærer at egne synspunkter har en verdi for andre.

Hvordan kan personalet anerkjenne foreldrene?

Dere som jobber i SFO møter foreldrene jevnlig. Dere kan anerkjenne foreldrene på ulike måter, som ved å

 • sørge for at foreldrene føler seg velkommen på SFO
 • gi mulighet til å komme med innspill på innholdet i SFO, og vise at synspunktene blir verdsatt
 • avklare hva foreldrene kan forvente av SFO og hva SFO forventer av dem

Sørge for at foreldrene føler seg velkommen på SFO

Møt foreldrene med en vennlig holdning. Små handlinger som et smil, en tommel opp, eller en hyggelig tilbakemelding, vil gi foreldrene en positiv opplevelse.

Gi mulighet til å komme med innspill på innholdet i SFO, og vise at synspunktene blir verdsatt

Dette kan føre til at foreldrene tar en aktiv rolle i barnas tilbud i SFO. SFO kan involvere foreldrene, for eksempel gjennom daglig kontakt og på ulike møtearenaer.

Avklare hva foreldrene kan forvente av SFO og hva SFO forventer av dem

Dette vil kunne styrke samarbeidet mellom dere og foreldrene, fordi begge parter vet hva de kan forvente av hverandre.

Hvordan kan personalet anerkjenne hverandre?

Kollegaer som hjelper og støtter hverandre bidrar til å bygge en anerkjennende kultur. Dere kan anerkjenne hverandre ved å

 • skape en delingskultur der alle opplever at det er trygt å dele kunnskaper, ferdigheter og erfaringer i kollegiet
 • vise at kollegaers innspill i form av forslag, ideer og ønsker blir satt pris på
 • skape en kultur der dere hjelper og støtter hverandre

Skape en delingskultur

Det er viktig at dere er åpne for å lære av hverandre. Når andre verdsetter det vi bidrar med inn i et fellesskap, utvikler vi et positivt forhold til egne egenskaper og ferdigheter. Når dere deler og utveksler erfaringer og kunnskap, bidrar dette til å bygge en god delingskultur.

Vise at kollegaers innspill blir satt pris på

Ansatte som opplever at det de sier og gjør blir verdsatt av kollegaer yter mer, er mer lojale, mer kreative og trives bedre på jobben.

Skape en kultur der dere hjelper og støtter hverandre

Dette kan motvirke stress og usikkerhet og bidra til økt deltakelse og innsats. Hver enkelt kan bidra til å skape en støttende kultur ved å gi en hjelpende hånd der det trengs, og ta godt imot kollegaer som ber om hjelp og støtte.