Pedagogisk virksomhet i åpne barnehager

Pedagogisk virksomhet gir muligheter for lek, meningsfylte opplevelser, å ta hensyn og å stimulere kreativitet og nysgjerrighet. Dette er like viktig i åpne barnehager som i ordinære barnehager.

Innholdet i den pedagogiske virksomheten reguleres av rammeplanen, men må tilpasses den spesielle måten åpne barnehagens drives på.

Det første møtet 

Det første møtet med åpen barnehage er svært viktig og ofte avgjørende for om barn og voksne i det hele tatt kommer tilbake. Derfor er det viktig å prioritere tid og tett oppfølging i møte med nye familier. Barn og voksene, både de som er nye og de som har vært lengre i åpen barnehage, skal oppleve at de blir sett og møtt på en positiv og anerkjennende måte. Dette kan bli vanskelig å få til med for store og uoversiktlige grupper.

Trivsel og tilhørighet

Alle voksne som er til stede i barnehagen må bli bevisst på at trivsel og tilhørighet ikke kommer av seg selv. Dette krever aktiv innsats både fra de ansatte og de voksne som benytter åpen barnehage. Målet må være å skape og å oppmuntre til en kultur der både nye og gamle deltakere våger å ta kontakt med hverandre og er engasjert i egne barn samtidig som de viser interesse for andres barn.

Lokalene som støtte i det pedagogiske arbeidet

Det er også en forutsetning at det fysiske miljøet oppfyller kravene til å være både trygt og utfordrende for de ulike aldersgruppene som kommer til barnehagen, og det må være tilrettelagt for progresjon og variasjon i det pedagogiske innholdet. Korleis kan ein gjere dette i open barnehage, som har så stor variasjon i brukargruppa og i talet på deltakarar, og der det er vanleg at ein har få rom, ja kanskje berre eitt stort rom å fordele aktiviteten på?

Kompetanseløft for ansatte

Kompetanseløft for ansatte, KOMÅP, var et tilbud for alle ansatte i åpne barnehager i Norge i 2017. I alt 112 ansatte fra 62 åpne barnehager deltok i prosjektet som konsentrerte seg om temaene:

  • veiledning og støtte til foreldre
  • språklig og kulturelt mangfold
  • arbeid med de yngste barna 
  • barnehagen som pedagogisk virksomhet med særlig vekt på implementering av ny rammeplan 2017.

Tilbudet vektla også nettverksbygging og utvikling av de åpne barnehagene som lærende organisasjoner.

Du kan lese sluttrapporten fra KOMÅP-prosjektet.