Færre ungdommer i oppfølgingstjenesten 2019–20

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe ungdom som avbryter eller ikke kommer i gang med videregående opplæring eller arbeid. I juni 2020 var 13 900 ungdommer registrert i oppfølgingstjenesten. Det er 1 100 færre ungdommer enn i fjor. 

Hovedfunn

Flere tall ligger i statistikkportalen på udir.no.

  • Nedgangen i antall ungdommer i oppfølgingstjenesten fortsetter, noe som kan ha sammenheng med at flere fullfører videregående opplæring.
  • Fra februar til juni 2020 har det vært en mindre økning av ungdommer som kommer i aktivitet enn tidligere år. Trolig har dette sammenheng med koronasituasjonen.
  • 2 av 5 ungdommer kommer i aktivitet i løpet av skoleåret, de fleste av disse er i tiltak.

Mange har ikke søkt om skole- eller læreplass

Over en tredjedel av ungdommene, 36 prosent, ble kontaktet av oppfølgingstjenesten fordi de ikke hadde søkt skole- eller læreplass, mens 19 prosent ble kontaktet fordi de takket nei til plassen de fikk. 4 100 ungdommer hadde sluttet i skole eller lære underveis i skoleåret 2019-20. Dette er 800 færre ungdommer enn i 2018-19 og tilsvarer en nedgang fra 32 til 29 prosent. 

Det er særlig de yngste som får hjelp av oppfølgingstjenesten fordi de har sluttet i skole eller lære i løpet av skoleåret. Det gjelder litt over halvparten av dem som er 17 år eller yngre. Kun 14 prosent i den yngste aldersgruppen er i oppfølgingstjenesten fordi de ikke har søkt videregående opplæring. Blant de eldste er det omvendt, 61 prosent av 20- åringene er tilmeldt oppfølgingstjenesten fordi de ikke har søkt videregående opplæring, mens bare 16 prosent avbrøt opplæringen i løpet av skoleåret.

Det at færre avbryter utdanningen kan ha hatt sammenheng med at skolene stengte fra 13. mars til 11. mai, på grunn av koronasituasjonen. Fra skolene stengte og ut skoleåret skal heller ikke skolene føre fravær på vitnemål eller kompetansebeviset. Når skolene ikke fører fravær og ingen er fysisk tilstede kan det tenkes at færre avbryter utdanningen formelt. 

Om oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste for ungdom under 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i videregående opplæring eller arbeid.

Oppfølgingstjenesten har også ansvaret for å koordinere og samordne den tverrfaglige innsatsen for disse ungdommene.

Ansvarsområdet til oppfølgingstjenesten er regulert i forskrift

2 av 5 ungdommer har kommet i aktivitet i løpet av skoleåret

Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at ungdom i målgruppen får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. Skoleåret 2019-20 har 37 prosent av ungdommene begynt i opplæring, jobb eller tiltak etter å ha vært i kontakt med oppfølgingstjenesten. Dette er stabilt med fjorårets nivå. Til tross for koronasituasjonen har altså 2 av 5 ungdommer likevel kommet i aktivitet. 

Det er stor variasjon mellom fylkene både når det gjelder andelen ungdommer de ikke har fått tak i (ukjent status) og andelen som har kommet i aktivitet. Andelen ungdommer med ukjent status er 36 prosent i Oslo og 15 prosent i Troms og Finnmark, mens den er på under 5 prosent i flere av fylkene. 56 prosent av ungdommene i Vestfold og Telemark har kommet i aktivitet i løpet av skoleåret, mens andelen kun er 16 prosent i Oslo. 

 

Mindre økning i aktivitet fra februar til juni i år

I februar 2019 hadde 3,3 prosent av ungdommene i oppfølgingstjenesten begynt i skole. Dette gjaldt 3,6 av ungdommene i februar 2020. Vanligvis begynner flere ungdommer i skole eller arbeid i perioden mellom februar og juni, men i år er det færre elever og andelen i arbeid har holdt seg stabilt. Dette kan ha hatt sammenheng med koronasituasjonen. 

Mange kommer ikke i aktivitet

4 100 ungdommer har ikke kommet i aktivitet, men får oppfølging og veiledning av oppfølgingstjenesten. I løpet av skoleåret blir denne gruppen vanligvis mindre, men i år har det vært en liten økning fra februar til juni. Dette kan også ha sammenheng med at veilederne i oppfølgingstjenesten har hatt mindre muligheter til å få ungdom i et egnet tilbud i koronaperioden. Blant ungdommene som har kommet i aktivitet er de fleste i ulike tiltak. Totalt er 22 prosent av ungdommene i tiltak i regi av NAV, og i tillegg er omtrent 7 prosent i ulike fylkeskommunale opplæringstiltak. Det er også en relativt stor gruppe, 11 prosent som er syke eller i institusjon. Dette er på samme nivå som i fjor.

1 av 3 er i oppfølgingstjenesten to skoleår på rad

Ungdom som er registrert i oppfølgingstjenesten to skoleår på rad, omtaler vi som gjengangere. Det er altså ungdommer som i praksis er ute av opplæring og arbeid to år på rad, selv om de kan ha vært i opplæring eller arbeid i deler av denne perioden. Av de ungdommene som var registrert i oppfølgingstjenesten ved skoleårets slutt i 2019, er 39 prosent tilbake i juni 2020. Dette gjaldt 36 prosent av ungdommene året før.

Færre ungdommer i oppfølgingstjenesten de siste årene

Over flere år har det vært en trend at færre ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe. Dette er en utvikling som kan sees i sammenheng med økt gjennomføring i videregående opplæring. Dermed kan ungdommene som nå får hjelp av oppfølgingstjenesten trolig være en mer selektert gruppe som kreve lenger tid med rådgivning og oppfølging før de kommer inn i et egnet tilbud, noe som blant annet kan påvirke andelen gjengangere.

 

Om statistikken

Statistikken viser hvor mange ungdommer mellom 16 og 21 år som er registrert i oppfølgingstjenesten (OT). Tilmeldingskode angir årsaken til at ungdommen er registrert i OT. Det kan være ungdom som ikke har søkt, som har takket nei, som har sluttet i skole/lære eller av andre grunner ikke er i opplæring eller jobb. Statuskode angir hva som er ungdommens hovedaktivitet på rapporteringstidspunktet.

Statuskodene er delt inn i fire hovedgrupper:

  • I aktivitet (ungdommer som har begynt i skole, arbeid eller tiltak)
  • Avklart (ungdommen trenger ikke oppfølging på daværende tidspunkt)
  • Under oppfølging og veiledning ( ungdommer man foreløpig ikke har funnet et tilbud til)
  • Ukjent (oppfølgingstjenesten har ikke fått kontakt med ungdommen)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!