Overganger i videregående opplæring 2021:

Progresjonen i videregående har aldri vært bedre

Til tross for at skolehverdagen har vært sterkt preget av koronapandemien, har progresjonen gjennom videregående skole aldri vært bedre enn høsten 2020 og høsten 2021. Sammenlignet med før pandemien har andelen elever som går videre fra vg1 og fra vg2 økt. 

Hovedpunkter

  • Økning i andelen med progresjon fra yrkesfaglig vg1 og vg2
  • Stor forskjell i progresjon mellom studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer
  • Jenter har høyere progresjon fra vg2, mens det ikke er noen kjønnsforskjeller fra vg1
  • Økning i andel med overgang fra yrkesfaglig vg2 til læreplass

Overganger i videregående opplæring

De siste årene har andelen elever som går fra vg1 til et høyere nivå stort sett vært stabil, med en liten økning over tid. Fra 2019 til 2020 var det imidlertid en relativt stor øking på 1,6 prosentpoeng. Dette skyldes sannsynligvis at høyere standpunktkarakterer og avlyst eksamen gjorde terskelen lavere. Fra 2020 til 2021 har det vært en liten nedgang fra 88,8 til 88,4 prosent. Andelen elever med progresjon fra vg1 er likevel det nest høyeste noen gang og 1,2 prosentpoeng høyere enn før koronapandemien.

På studieforberedende utdanningsprogrammer var det 92,5 prosent av elevene som hadde progresjon fra vg1 høsten 2021. På yrkesfag var den samme andelen 84,1 prosent.

Utviklingen i andel elever som går fra vg2 til vg3 eller lære har vært nokså lik utviklingen for vg1 – en svak økning over tid. Sammenlignet med 2019 har andelen økt med 0,6 prosentpoeng til 87,4 prosent. På studieforberedende utdanningsprogrammer går nesten alle fra vg2 til vg3. Med en progresjon på 96,2 prosent fra vg2 til vg3 i 2021, er potensialet for videre økning lavt. I yrkesfaglige utdanningsprogrammer er andelen med progresjon fra vg2 lavere, 77,1 prosent i 2021. Det er imidlertid her økningen har vært størst over tid.

Økning i andelen med overgang til læreplass

Den vanligste overgangen for elever på yrkesfaglig vg2, er til opplæring i bedrift. De siste årene har andelen elever som går fra vg2 til læreplass økt vesentlig. I fjor var det imidlertid en nedgang på 2 prosentpoeng. Koronautbruddet i 2020 kan ha gjort det vanskeligere å få læreplass. Mange bedrifter og virksomheter hadde utfordringer som følge av koronasituasjonen, og det førte til at mange lærlinger/lærekandidater var permittert. Det kan også ha ført til at bedriftene i noe mindre grad tok inn nye lærlinger.
Høsten 2021 var situasjonen tilnærmet normal når det gjaldt permitteringer av lærlinger (Utdanningsspeilet 2021). Samme høst har det vært en økning i andelen som får læreplass som tilsvarer nedgangen i fjor. I overkant av 46 prosent av elevene får opplæring i bedrift året etter vg2 yrkesfag.

Andelen elever som er ute av videregående opplæring sank betraktelig fra 2013 til 2017, og har siden da vært stabil på rundt 17,5 prosent. I 2021 har andelen sunket til 17,0 prosent.

Flest jenter har progresjon fra vg2

På vg1 er det ingen forskjell mellom gutter og jenter i andel med progresjon. Guttene har tidligere ligget litt høyere enn jentene, men i 2020 var det for første gang motsatt. Paradoksalt nok har guttene høyere progresjon på både studieforberedende og yrkesfaglig vg1. Men siden progresjonen er høyere på studieforberedende og det er større andel jenter her enn gutter, har jentene totalt sett lik andel med progresjon fra vg1.

På vg2 har jenter i alle år hatt høyere progresjonsandel. I 2021 er forskjellen totalt sett på i underkant av fem prosentpoeng.

Mindre forskjeller mellom fylkene enn før

På vg1 har forskjellen mellom fylkene minket de siste årene. I 2015 var forskjellen på 14 prosentpoeng, mens den i 2021 er på 7 prosentpoeng. Høyest andel med progresjon i 2021 har Rogaland og Oslo med henholdsvis 92 og 90 prosent, mens Nordland og Troms og Finnmark har lavest progresjonsandel med omtrent 85 prosent.

På vg2 har også forskjellen mellom fylkene minket de siste årene. Fylkessammenslåingene har noe av forklaringen, men det har generelt vært økt progresjon i fylkene med lavest progresjonsandel. Forskjellene mellom fylkene er noe større på vg2 enn i vg1. Høyest andel med progresjon i 2021 har Oslo og Rogaland med henholdsvis 91 og 89 prosent, mens Troms og Finnmark har lavest progresjonsandel med 82 prosent.

Høyest progresjon i idrettsfag

På vg1 er det store variasjoner mellom utdanningsprogrammene i andelen elever med progresjon til et høyere trinn. Høyest andel med progresjon har idrettsfag med 95 prosent, mens håndverk, design og produktutvikling og frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign har lavest progresjonsandel med henholdsvis 70 og 72 prosent. Disse to utdanningsprogrammene er nye og skiller seg fra de andre utdanningsprogrammene med betraktelig høyere andel elever som gjør omvalg etter vg1.

På vg2 er enda større forskjeller mellom utdanningsprogrammene. Høyest andel med progresjon har idrettsdag med 98 prosent, mens design og håndverk har lavest progresjonsandel med 62 prosent.

Om statistikken