Høye standpunktkarakterer for elever i videregående skole også i 2020–21

Karakterer i videregående skoler

De gjennomsnittlige standpunktkarakterer i fellesfagene er på nivå med karakterene i 2019–20, mens de går opp i flere av programfagene. 

Hovedfunn

  • I de fleste fellesfagene er gjennomsnittlig standpunktkarakter like høye som under pandemiens første vår.
  • I et flertall av programfagene på vg3 går karakterene opp. 
  • I ni av de ti største fellesfagene har jentene høyere snittkarakter enn guttene. 
  • I de nye matematikkfagene på vg1 yrkesfag varierer snittet fra 3,3 til 4,0, avhengig av utdanningsprogram.

Standpunktkarakterene i de største fellesfagene er på nivå med i fjor

Gjennomsnittlige standpunktkarakterer i fellesfag er i hovedsak på nivå med i fjor. Blant de ti største fellesfagene, er det kun i kroppsøving for vg3 hvor årets snittkarakter er høyere enn fjorårets. Samlet har gjennomsnittskarakteren for alle fellesfag med minst 50 elever økt fra 4,1 før pandemien (2018–19), til 4,2 i fjor (2019–20). Karaktersnittet er 4,2 også i år (2020–21).

Tre av de største fellesfagene, naturfag vg1, engelsk vg1 for studieforberedende og engelsk vg1 for yrkesfaglige utdanningsprogrammer er nye etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020 (LK20), og erstatter tidligere fag. De kan derfor ikke sammenlignes bakover i tid.

Skoleåret 2020–21 var LK20 kun trådt i kraft på vg1, slik at elevene på vg2 og vg3 fremdeles fikk undervisning etter LK06. I seks av de ti største fagene etter LK06 er snittkarakteren lik som i fjor, og i tre fag har snittet gått noe opp. De tre fagene med økt gjennomsnittskarakter er engelsk vg2 for yrkesfaglige utdanningsprogrammer, og kroppsøving (vg2 og vg3). I samfunnsfag er det imidlertid en nedgang fra 4,3 til 4,1.

Nedgangen kan henge sammen med at elevene på studieforberedende utdanningsprogrammer i 2020–21 har gått over til det nye faget samfunnskunnskap på vg1, mens elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram på vg2 har fulgt LK06. I det nye faget samfunnskunnskap er snittkarakteren for elevene på studieforberedende 4,7. Selv om faget samfunnsfag er det samme som i fjor, er gruppen elever som har hatt faget endret i den forstand at det i 2020–21 kun var et fellesfag på yrkesfaglige utdanningsprogrammer, og ikke på studieforberedende programmer.

 

Avlyst eksamen våren 2021

På grunn av koronasituasjonen ble de fleste eksamener for elever i videregående skole avlyst våren 2021, slik som i 2020. Pandemien gjør at 2019-20 og 2020-21 skiller seg fra tallene fra tidligere årganger. Det ble gjennomført eksamen i noen få fag på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Høyere standpunktkarakterer i programfag

I programfagene for studieforberedende utdanningsprogram går snittkarakteren opp i langt flere fag enn den går ned, sammenlignet med tall for 2019–20. Av de 49 større programfagene som avsluttes på vg3, går snittkarakteren opp i 19 fag og ned i 7 fag, mens snittkarakteren i resten av fagene er lik som i 2019–20.

Høyere karakterer som følge av pandemien både i Norge og internasjonalt

De siste årene har det vært en utvikling med stadig høyere gjennomsnittlige standpunktkarakterer, både i grunnskolen og på videregående. I 2019–20 økte gjennomsnittskarakteren i 41 av 46 fellesfag med minimum 50 elever. Det er vanskelig å slå fast årsakene til den betydelige økningen i standpunktkarakterer fra 2018-19 til 2019–20. En kvalitativ analyse fra Rambøll (2021), på oppdrag fra KS, peker på flere faktorer som kan ha bidratt til å øke karaktersnittet. For eksempel kan avlyst skriftlig eksamen ha ført til mer tid til å gjennomgå pensum og mer tid til å innhente et vurderingsgrunnlag. I tillegg omtales en praksis om at tvilen skulle komme elevene til gode. Rapporten peker også på at det kan ha slått positivt for en del elever at de fikk mer ro til å konsentrere seg om skolearbeid på hjemmeskole. Mulighet for hjelp hjemmefra eller bruk av ikke-tillatte hjelpemidler på hjemmearbeid og digitale prøver kan også ha påvirket karakterene i positiv retning.

Mange land har hatt utfordringer med å avholde og gjennomføre sluttvurdering under pandemien og som et resultat har mange land avlyst eksamen. Resultater fra flere land, som for eksempel Frankrike, Spania og Italia, viser samme tendens som i Norge, ved at andelen som består siste året på videregående økte fra 2018–19 til 2019–20 (OECD, 2021, s.27-29). Økningen i andelen som består kan henge sammen med at mange land har vært nødt til å endre sluttvurderingssystemene under pandemien. Flere land oppgir at de har endret innholdet i eksamen eller at eksamensformen er endret. Dette kan ha påvirket resultatene (OECD, 2021). 

Karakterene har gått opp under koronapandemien

Jenter får høyere karakterer enn guttene i de fleste fag

I ni av de ti fellesfagene med flest elever er jentenes snittkarakter høyere enn guttenes. Blant de ni fagene varierer forskjellen fra 0,2 i engelsk (både yrkesfag og studieforberedende), til 0,6 i samfunnsfag. I kroppsøving vg3, gjør guttene det best også i år, med et snitt på 5,0 som er 0,1 karakterpoeng høyere enn jentenes snitt på 4,9.

Standpunktkarakterer i nye matematikkvarianter for yrkesfagelevene

I det nye læreplanverket LK20 er det tidligere faget matematikk 1P-Y videreført som ti ulike varianter, en for hvert yrkesfaglige utdanningsprogram. Snittkarakteren i matematikk 1P-Y for de ulike utdanningsprogrammene varierer fra 3,3 i matematikk 1P-Y for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign til 4,0 i matematikk 1P-Y for informasjonsteknologi og medieproduksjon.

 

 

Kunnskapsløftet 2020

Skoleåret 2020-21 er det første året med nye fag etter nytt læreplanverk - Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Innføringen skjer trinnvis slik at elevene på vg1 i 2020-21 fulgte læreplanene i Kunnskapsløftet 2020, mens elevene på vg2 og vg3 fulgte læreplanene i Kunnskapsløftet 2006 (LK06). Fordi det er nye læreplaner for vg1-elevene i år sammenlignet med i fjor må sammenligninger over tid gjøres med forsiktighet. I noen tilfeller kan det også være mer utfordrende, da ett fag i gammel læreplan er erstattet med flere nye fagkoder. For eksempel har nå hvert av de ti yrkesfaglige utdanningsprogrammene hver sin Matematikk 1P-Y -variant med egen fagkode, og hver sin variant i naturfag, mens de i 2019-20 hadde samme fagkode på alle utdanningsprogrammer. De ti nye variantene regnes ikke som ulike fag, og de vil tilsvare faget fra det utgående læreplanverket.

Over 400 elever har hatt tverrfaglig eksamen i automatiseringsfaget

Det ble gjennomført eksamen i et fåtall yrkesfaglige fag i videregående skoleåret 2020–21. Dette er fag der det er nødvendig med eksamen for å gå videre i utdanningsløpet. I automatiseringsfaget lå snittkarakteren på 2,7, og i dataelektronikerfaget var snittkarakteren på 2,6. Det er lavere enn snittet fra forrige skoleår da snittet i begge fagene var 2,8.

Om statistikken

  • Tallene som publiseres i august er foreløpige tall og tar ikke hensyn til klagebehandling. Endelige tall publiseres i oktober.
  • Statistikken er produsert på bakgrunn av data fra VIGO.
  • For elever i videregående skole ble alle eksamener avlyst våren 2021. Unntaket var blant annet enkelte sentralt gitte eksamener i yrkesfag. 
  • Skoleåret 2020-21 ble nye læreplaner etter Kunnskapsløftet 2020 tatt i bruk på vg1, mens elevene på vg2 og vg3 fremdeles følger læreplaner etter Kunnskapsløftet 2006. Flere nye fag og fagvarianter gjør blant annet at en del fag ikke kan sammenlignes over tid.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!