Karakterer i videregående skoler

Høye standpunktkarakterer for elever i videregående skole også i 2021–2022

De gjennomsnittlige standpunktkarakterene er hovedsakelig på nivå med fjorårets. I alle de ti største fellesfagene ligger den gjennomsnittlige standpunktkarakteren på 4 eller høyere. 

Hovedfunn 

  • Den gjennomsnittlige standpunktkarakteren i de største felles- og programfagene er hovedsakelig uendret sammenlignet med i fjor.
  • I et mindretall av fagene går snittkarakteren litt ned fra i fjor.
  • I ni av de ti største fellesfagene har jentene høyere snittkarakter enn guttene.
  • I de nye praktiske matematikkfagene på vg1 yrkesfag varierer snittet fra 3,3 til 3,9, avhengig av utdanningsprogram.

Høye standpunktkarakterer i fellesfagene

I alle de ti største fellesfagene ligger den gjennomsnittlige standpunktkarakteren på 4 eller høyere. Snittet varierer fra 4 i norsk sidemål for vg3 studieforberedende til 4,9 i kroppsøving for vg3. Andelen elever som får karakteren 6 i de største fellesfagene er også relativ høy i 2021–2022, sammenlignet med tidligere år. For eksempel fikk 21 prosent av elevene karakteren 6 til standpunkt i religion og etikk, mens 28 prosent av elevene fikk karakteren 6 i kroppsøving på vg3.

Standpunktkarakterene stort sett uendret i de største fellesfagene

I seks av de ti største (med flest elever) fellesfagene i videregående skole er snittet uendret sammenlignet med i fjor. I resten av fagene har snittet gått noe ned; for de tre fagene historie for vg3 studieforberedende, geografi, og naturfag for vg1 studieforberedende er nedgangen på 0,1 karakterpoeng.

For det siste faget, samfunnskunnskap, har snittkarakteren gått ned 0,4 karakterpoeng. Dette har sammenheng med at 2021–2022 er det første året der både elever på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer følger den nye læreplanen i samfunnskunnskap. I 2020–2021 fulgte kun elever på studieforberedende utdanningsprogrammer læreplanen. Dette skyldes at det nye læreplanverket LK20 innføres gradvis (se faktaboks).

De gjennomsnittlige standpunktkarakterene har i en årrekke økt sakte, men i skoleåret 2019–2020 gikk snittkarakteren opp i samtlige av fellesfagene. Økningen hadde sammenheng med avlyste eksamener og endret vurderingspraksis under koronapandemien (Rambøll 2021).

Avlyst eksamen våren 2022

Kunnskapsløftet 2020

Jentene får høyere karakterer enn guttene

I de ti fellesfagene med flest elever har jentene høyere snitt enn guttene i ni av fagene. Forskjellen varierer fra 0,2 til 0,5 karakterpoeng. Kun i kroppsøving for vg3 er det også i år guttene som har det høyeste snittet, med et snitt på 5 mot jentenes snitt på 4,8.
Forskjellen er også tydelig om vi ser på alle fellesfagene med over 50 elever; i 62 av de 72 fagene ligger jentenes karaktersnitt over guttenes, mens i kun 8 av fagene er det guttene som har høyest snitt.

Små endringer i standpunktkarakterene i de største programfagene på vg3

I de ti største programfagene for studieforberedende utdanningsprogram på vg3 (fag etter LK06) er den gjennomsnittlige standpunktkarakteren uendret i syv av fagene sammenlignet med i fjor. I matematikk R2 går snittkarakteren opp med 0,1 karakterpoeng, mens i markedsføring og ledelse 2 og treningslære 2 går snittkarakteren ned med 0,1 karakterpoeng.

 Standpunktkarakterer i nye matematikkvarianter for yrkesfagelevene

I det nye læreplanverket LK20 er det tidligere faget matematikk 1P-Y videreført som ti ulike varianter, en for hvert yrkesfaglige utdanningsprogram. De nye variantene har nå vært i bruk i to skoleår. Stort sett er den gjennomsnittlige karakteren på samme nivå som i fjor, men det varierer litt fra utdanningsprogram til utdanningsprogram. I 2021–22 varierer snittkarakteren i matematikk 1P-Y fra 3,3 i matematikk 1P-Y for salg, service og reiseliv til 3,9 i matematikk 1P-Y for informasjonsteknologi og medieproduksjon og elektro- og datateknologi.

Over 450 elever har hatt tverrfaglig eksamen i automatiseringsfaget

Som tidligere ble det ble gjennomført eksamen i et fåtall yrkesfaglige fag i videregående skoleåret 2021–22. Dette er fag der det er nødvendig med eksamen for å gå videre i utdanningsløpet, som for eksempel automatiseringsfaget og dataelektronikerfaget. I disse to fagene var det henholdsvis i overkant av 450 og 200 elever som hadde eksamen skoleåret 2021–22. I automatiseringsfaget var snittet på 2,7 uendret sammenlignet med 2020–21, mens snittet for dataelektronikerfaget lå på 2,5. Det er 0,1 karakterpoeng lavere enn året før.

Om tallene