Ansatte i barnehager

I 2018 ble det utført 77 100 årsverk i barnehagene. De fleste årsverkene, 64 100 går til pedagogiske ledere og annen grunnbemanning.

Grunnbemanning er de som jobber direkte med barna. 

Flere årsverk i barnehagene

Det har vært en økning på nesten 3400 årsverk til stillingstypen pedagogiske leder fra 2017 til 2018. 10 prosent av de pedagogiske lederne (målt i årsverk) har dispensasjon fra utdanningskravet. Samtidig har det vært en nedgang på omtrent 2000 årsverk til annen grunnbemanning. Økningen i årsverk til grunnbemanning har ført til økt bemanningstetthet i barnehagen (Nye barnehagenormer - hva er status?). 

 

Hva betyr grunnbemanning?

De ansatte i barnehagen består av styrere, grunnbemanning og øvrige ansatte.   Grunnbemanningen består av pedagogiske ledere og andre ansatte som jobber direkte med alle barna i barnehagen. I tillegg til styrere og grunnbemanning er det ansatte som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn, ansatte som jobber med barn som krever ekstra ressursinnsats og andre ansatte som vaktmestere og merkantilt personale.

 

 

Tabell 6. Årsverk etter stillingskategori.
 Stilling20142015201620172018

Styrere

5043

4846

4803

4822

4783

Pedagogiske ledere

23 639

24 675

24 967

25 583

28 970

Annen grunnbemanning*

38 690

37 747

37 646

37 123

35 165

Årsverk til særskilt språkstimulering

435

384

387

403

399

Årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats

3795

3679

3984

4359

4566

Øvrige personale**

3394

3320

3242 

3244

3220

Totalt

74 998

74 647

75 033

75 534

77 101

Lærlinger

1670

1612

1728

1601

1 611

*For 2013-2016 er stillingene «assistent», «øvrig barnehagelærer» og «barne- og ungdomsarbeidere» slått sammen til kategorien «annen grunnbemanning».

**I øvrig personale inngår blant annet vaktmester, kjøkkenpersonale og merkantilt/ administrativt personale.

Definisjon av årsverk

Med ett årsverk menes den tid en fulltidsansatt i en barnehage arbeider,  det vil si 37,5 timer per uke i 12 måneder (iberegnet ferie). For deltidsstillinger regnes  arbeidstiden om til årsverk. Det kan for eksempel være stillinger med redusert timetall per uke eller arbeidsfri deler av året utover vanlig ferieavvikling. En stilling med arbeidstid for eksempel 25 timer per uke, registreres med 0,67 årsverk (25/37,5=0,67).  Antall årsverk er derfor ikke det samme som antall ansatte. Vikarer ved korte sykefravær eller annet kort fravær inngår ikke i beregningen av årsverk. 

Du finner mer statistikk om årsverk på udir.no/statistikk.

Nesten 4 av 10 ansatte er barnehagelærere

Det er totalt 40 prosent barnehagelærere i grunnbemanningen, i tillegg har 1 prosent annen pedagogisk utdanning som tilsvarer kravet til pedagogisk leder. 20 prosent er barne- og ungdomsarbeidere. Andelen med barnehagelærerutdanning er like høy i private og kommunale barnehager, mens andelen barne- og ungdomsarbeidere er vesentlig høyere i kommunale barnehager (udir.no/statistikk). I familiebarnehager er andelen barnehagelærere på 19 prosent. Nær en tredjedel av de ansatte har ikke høyere utdanning eller fagarbeiderutdanning, andelen er høyest i private barnehager.

 

Tabell 7. Utdanning blant ansatte i grunnbemanningen.
 201620172018

 

Årsverk

Andel

Årsverk

Andel

Årsverk

Andel

Barnehagelærer

23 479

37 %

23 938

38,2 %

25 511

39,8 %

Pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til pedagogisk leder

694

1 %

745

1,2 %

755

1,2 %

Annen pedagogisk utdanning*

*

0 %

1120

1,8 %

1326

2,1 %

Annen universitets- og høyskoleutdanning

2221

4 %

1247

2,0 %

1291

2,0 %

Barne- og ungdomsfagarbeiderfag

12 733

20 %

12 495

19,9 %

12 897

20,1 %

Annen fagarbeiderbakgrunn

1830

3 %

2818

4,5 %

3219

5,0 %

Annen bakgrunn

21 680

35 %

20 316

32,4 %

19 116

29,8 %

Totalt

62 637

 

62 637

 

64 114

 

*For 2016 finnes ikke en egen kategori «annen pedagogisk utdanning». Ansatte med annen pedagogisk utdanning ligger under «annen universitets- og høyskoleutdanning».

Tallene gjelder alle barnehagetyper.

 

Slik beregnes tallene for ansattes utdanning

Tallene for ansattes utdanning viser den høyeste fullførte utdanningen til ansatte i grunnbemanningen. Grunnbemanningen er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna. Andelen beregnes ut fra årsverk til ansatte med ulik utdanningsbakgrunn i prosent av årsverk til grunnbemanning totalt.

Kategorien barnehagelærer brukes for barnehagelærerutdanning eller førskolelærerutdanning. Barnehagelærerutdanning inkluderer ikke ansatte med annen pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer eller pedagogisk leder.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!