Tall og analyse av barnehager 2018

Barn i barnehagen

Det går 278 578 barn i barnehage viser tall for 2018. Det er 3000 færre barn enn i 2017. I gruppen 1-5 år går 91,7 prosent av barna i barnehagen. Det er en økning på 0,4 prosent siden 2017. 

96 prosent av barna som går i barnehage har heltidsplass, og andelen har økt gradvis de siste årene. Heltidsplass betyr avtalt opphold på minst 41 timer i uken. 


Flere tall om barn i barnehage ligger på udir.no/statistikk.

Dekningsgraden har økt

91,7 prosent av barn mellom 1 og 5 år går i barnehage i 2018. Det er en svak økning fra 2017. Den største økningen er blant ett-åringer. 

Tabell 1 Andel barn i barnehage 
Alder20142015201620172018
0 år3,63,74,03,94,0
1 år68,569,771,772,173,2
2 år91,391,692,392,993,2
3 år95,595,795,996,196,4
4 år97,096,997,297,397,2
5 år97,597,397,597,697,6
      
1-5 år90,290,491,191,391,7
1-2 år80,180,782,082,583,4

Flere minoritetsspråklige barn i barnehage

Det er 50 900 minoritetsspråklige barn i barnehage i 2018, en økning på 4,6 prosent fra 2017. De siste fem årene har det vært en jevn økning i minoritetsspråklige barn i barnehage i alle aldersgrupper.

82,8 prosent av innvandrerbarn går i barnehage (SSB) i 2018. Det er en økning på 2,5 prosentpoeng fra 2017.

 

 

 Tabell 2. Antall minoritetsspråklige barn i barnehage.
År20142015201620172018

Totalt

41 265

43 429

46 329

48 716

50 945

Totalt er 18 prosent av barn i barnehagen minoritetsspråklige. De fleste av de 10 største kommunene ligger over landsgjennomsnittet. Drammen og Oslo har størst andel minoritetsspråklige barn i barnehage.

Tabell 3. Minoritetsspråklige barn i de 10 største kommunene. 2018.
 Minoritetsspråklige barn i barnehageBarn i barnehage totaltAndel

Bergen

2652

15 144

18 %

Bærum

1437

7583

19 %

Drammen

1208

3477

35 %

Fredrikstad

860

3756

23 %

Kristiansand

859

4927

17 %

Oslo

11 104

36 915

30 %

Sandnes

1000

4857

21 %

Stavanger

1532

7433

21 %

Tromsø

571

4319

13 %

Trondheim

1636

10 746

15 %

Nasjonalt

50 945

278 578

18 %

Det er flere minoritetsspråklige barn i kommunale barnehager enn i private. I private barnehager er 14 prosent av barna minoritetsspråklige, mens andelen er 22 prosent i kommunale barnehager.

11 600 minoritetsspråklige barn i barnehage får styrket norskopplæring i form av ekstra personalressurser. Det utgjør 23 prosent av de minoritetsspråklige barna som går i barnehage. 

7 av 10 barn som får spesialpedagogisk hjelp er gutter

I 2018 fikk 8800 barn spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Det tilsvarer 3,2 prosent av barna i barnehagen. Det har vært en svak, men jevn økning i andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp de siste fem årene. 

Tabell 4. Antall og andel barn som får spesialpedagogisk hjelp.
 Antall/andel20142015201620172018

Antall barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp

7799

7950

8290

8674

8813

Andel av alle barn i barnehage

2,7 %

2,8 %

2,9 %

3,1 %

3,2 %

71 prosent av de som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er gutter. Overvekten av gutter er større i aldersgruppen 3-5 år enn for de yngste barna. 2018 er første gang vi samler inn tall på spesialpedagogisk hjelp fordelt på kjønn.


Andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp øker med alder. 6,1 prosent av 5-åringer i barnehagen får spesialpedagogisk hjelp. Til sammenligning får bare 3,7 prosent av elevene på 1.trinn spesialundervisning (GSI 2018). 

Tabell 5. Andel barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
0-1 år2 år3 år4 år5 år6 årTotalt

0,4 %

1,0 %

2,6 %

4,4 %

6,1 %

76,1 %

3,2 %

Blant 6-åringer, barn med utsatt skolestart, får 76,1 prosent spesialpedagogisk hjelp.

148 barn som ikke går i barnehage fikk spesialpedagogisk hjelp i 2018, en nedgang på 95 barn fra 2016. Blant disse er det flest 1- og 2-åringer.