Analyse av Foreldreundersøkelsen 2020

Foreldre er i stor grad fornøyde med barnehagetilbudet. Koronasituasjonen ser ikke ut til å påvirke tilfredsheten mye, men foreldre er litt mer fornøyde med hygienen i barnehagen enn tidligere år. 

Hovedfunn 

  • Koronasituasjonen har ikke endret foreldrenes generelle tilfredshet med barnehagetilbudet. 93 prosent er svært eller ganske fornøyde med barnehagen.
  • Det er spesielt stor tilfredshet med barnets trygghet og trivsel i barnehagen (97 prosent)
  • Mer enn 1 av 10 foreldre er misfornøyde med mattilbudet i barnehagen.
  • 16 prosent av foreldrene er misfornøyde med bemanningstettheten, på nivå med 2019.
  • Foreldre med barn i små barnehager er i litt større grad fornøyde enn foreldre som har barn i store barnehager.

Foreldre er fornøyde med barnehagetilbudet

Foreldre er i stor grad fornøyde med barnehagetilbudet. 61 prosent er svært fornøyde og 33 prosent er ganske fornøyde med tilbudet. Under 2 prosent av foreldrene er ganske eller svært misfornøyde med barnehagen totalt sett. Foreldres tilfredshet med barnehagetilbudet har vært stabilt de syv årene undersøkelsen har blitt gjennomført.

Foreldre er spesielt fornøyd med barnets trivsel og trygghet på personalet. Over 97 prosent av foreldrene oppgir at deres barn trives og er trygg på personalet i barnehagen. 95 prosent opplever at de ansatte er engasjerte i barnet og tar hensyn til barnets behov.

Litt færre er fornøyde med mattilbudet

Foreldrene er noe mindre tilfredse med faktorer som handler om barnehagens rammebetingelser, som lokaler, leker, utstyr, mattilbud og bemanningstetthet. 62 prosent oppgir at de er fornøyde med mattilbudet i barnehagen. Dette er en nedgang fra 2019, hvor tilsvarende andel var 76 prosent. Nedgangen kan henge sammen med at mange barnehager har endret mattilbud på grunn av koronasituasjonen, og flere har fjernet tilbudet helt. Tall fra BASIL viser at det er 571 barnehager som har 0 kroner i kostpenger per 15.12.2020. Det er en økning på 408 barnehager fra 2019.

Foreldre med barn i private barnehager er i større grad fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager. Denne forskjellen er på likt nivå som i 2019. Forskjellen har trolig sammenheng med at kostpengene er høyere i private barnehager enn i kommunale. 

Økt tilfredshet med hygienen i barnehagen

Foreldrenes tilfredshet med hygienen i barnehagen har økt, fra omtrent 80 prosent i 2019 til 88 prosent i 2020. Det er grunn til å tro at dette kan skyldes smitteverkstiltakene som barnehagene har innført i løpet av 2020. 

I likhet med 2019, er foreldre noe mindre fornøyde med hovedområdene informasjon og medvirkning enn med de andre hovedområdene i Foreldreundersøkelsen. For eksempel oppgir 12 prosent av foreldrene at de er helt eller delvis uenig i at barnehagen er flinke til å informere om endringer i personalgruppen.

På nasjonalt nivå er det noe høyere total tilfredshet i private enn i kommunale barnehager, spesielt på områder som angår barnehagens rammebetingelser, slik som leker, utstyr og inne-utemiljø.

 

9 av 10 foreldre er fornøyde med hvordan personalet møter dem ved levering

Foreldre er i stor grad fornøyde med hvordan personalet møter dem ved levering. 9 av 10 oppgir at de er ganske eller svært fornøyde med levering, og 81 prosent oppgir at de er fornøyde med hentesituasjonen. Dette er en svak forbedring fra 2019.

Leverings- og hentesituasjonen er en viktig arena for den uformelle kontakten mellom foreldre og barnehagen. En undersøkelse viser det var dette området foreldrene så på som mest skadelidende under pandemien (OsloMet 2021). Det ser likevel ikke ut til at en endret situasjon knyttet til korona, har gitt utslag på de nasjonale tallene.

Foreldreundersøkelsen som verktøy for barnehagene

3 av 4 foreldre er tilfredse med bemanningstettheten

3 av 4 foreldre er helt eller delvis enige i at bemanningstettheten er tilfredsstillende. Andelen foreldre som ikke er tilfredse med bemanningstettheten gikk ned fra 19 prosent i 2019 til 16 prosent i 2020. Denne nedgangen kan ha en sammenheng med koronasituasjonen.

Det ser ikke ut til at koronasituasjonen har gjort noe utslag i foreldrenes overordnede tilfredshet med bemanningstettheten, da denne er relativt stabil sammenlignet med 2019.
Den generelle tilfredsheten med bemanningstettheten er noe bedre i de private enn i de kommunale barnehagene.

Videre ser vi at tilfredsheten med bemanningstettheten er størst i de minste barnehagene (1-25 barn) med 83 prosent, og at den er lavest i de største barnehagene (76+ barn) med 73 prosent.

Foreldre til de yngste barna er litt mer tilfredse med bemanningstettheten enn foreldrene til de eldste barna. 79 prosent av foreldrene til barn under 3 år er helt eller delvis enig i at bemanningstettheten er tilfredsstillende, mens andelen er 72 prosent for barn over 3 år.

I perioden 2016 til 2020 har bemanningstettheten på nasjonalt nivå bedret seg fra 6 barn per ansatt til 5,7 bar per ansatt. Bedringen i bemanningstettheten henger sammen med innføringen av ny bemanningsnorm, som trådte i kraft august 2019.

Foreldre til de yngste barna er mest fornøyde

Foreldre til de yngste barna er mer tilfredse også med andre områder i undersøkelsen, for eksempel i spørsmålene knyttet til relasjoner mellom voksne og barn.

Normen for grunnbemanning (bemanningsnormen)

Foreldre er tilfredse med tilvenning og forberedelser til skolestart

50 prosent har svart at barna enten har begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling i løpet av det siste året. 6 prosent av barna skal begynne på skolen til høsten.

9 av 10 foreldre er ganske eller i svært stor grad fornøyde med hvordan barnehagen ivaretar barna i tilvenningsperioden.

75 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med hvordan barnehagen forbereder barnet til skolestart. 9 prosent svarer "vet ikke" på spørsmålet om skoleforberedelser.

 

 

Om Statistikken