Rammeplanen har fått en viktig plass i barnehagen

Hvilke endringer har skjedd i barnehagene etter at den nye rammeplanen ble innført i 2017? Det er temaet for en evaluering som snart er klar. Vi har spurt prosjektleder Anne Homme i forskningsinstituttet NORCE om arbeidet med evalueringen og fått noen smakebiter på hva den viser.

Dagens rammeplan, som beskriver barnehagens innhold, ansvar og oppgaver, kom i 2017. I perioden 2018–2023 har NORCE evaluert hvordan innføringen av den nye rammeplanen har endret barnehagenes arbeid.

Evalueringen skal si noe om hvilke endringer som har skjedd i barnehagene, og i hvilken grad disse endringene henger sammen med den nye rammeplanen. Den skal også utforske hvordan barnehagene forstår rammeplanen, og hvordan de bruker den i arbeidet sitt.

Hva har dere ønsket å finne ut i evalueringsprosjektet?

– Vi har undersøkt hvordan rammeplanen ble forstått og iverksatt da den kom, og hvordan det har vært jobbet med planen både i og utenfor barnehagene. Vi har spesielt sett på hvordan det arbeides med overganger til barnehagen, i barnehagen og fra barnehage til skole. En annen viktig problemstilling for prosjektet har vært hvordan samisk språk og kultur blir formidlet både i de samiske barnehagene og avdelingene og i de andre barnehagene.

Datainnsamlingen har foregått over flere år og i flere omganger. Hvordan har dere samlet inn data?

– Vi har sendt spørreskjema til alle landets barnehagestyrere og alle landets kommuner i to omganger. Vi har også besøkt 19 barnehager og intervjuet alle grupper ansatte der i to runder. Et utvalg barnehageeiere, representanter for sentrale barnehagemyndigheter og interessegrupper har også blitt intervjuet. I tillegg har vi undersøkt offentlige dokumenter og barnehagenes planer. Dermed har vi fått et unikt og spennende materiale som har gitt oss muligheter til å studere problemstillinger på tvers av aktører i barnehagefeltet.

Underveis i arbeidet har vi fått sjansen til å se barnehagenes arbeid på nært hold. Og vi ser at det har vært verdifullt å være til stede i barnehagene, for det har gitt de ansatte mulighet til å snakke åpent og fritt om sine erfaringer og vurderinger.

Har dere funnet ut noe som har overrasket dere?

– Det som har overrasket mest, er i hvor stor grad barnehagefeltet har sluttet opp om den nye rammeplanen. Alle ansattgrupper, og også eierne og kommunene, tar den på alvor. Vi finner veldig lite kritikk og innvendinger mot den. Det er også et viktig funn at det er en tydelig kontinuitet i rammeplanarbeidet. Mange barnehager videreutvikler sine tidligere satsinger og tilpasser dem til den nye rammeplanen. Den har fått en viktig plass i barnehagene tross hektiske hverdager og knapphet på personale.

Det er likevel verdt å merke seg at det ikke er like klart for alle i barnehagene hva som er nytt, og hvordan rammeplanen henger sammen med ulike nasjonale og kommunale satsinger eller eierstrategier.

Basert på evalueringen, har dere noen råd til barnehagene om hvordan de kan jobbe godt med å ta i bruk rammeplanen?

– Det er viktig å ta med rammeplanen i planlegging av aktiviteter og mål, men også i evaluering og dokumentasjon. Rammeplanen skal nettopp danne rammen for hele barnehagens virksomhet, og strategier og planer skal fylle ut.

Vi ser at de barnehagene som arbeider godt med rammeplanen og føler eierskap til den, forankrer rammeplanarbeidet tydelig hos alle som jobber i barnehagen – fra styrere via pedagoger til fagarbeidere og assistenter. Det handler om at alle ansatte skal bli kjent med og føle eierskap til både rammeplanen og til den enkelte barnehagens planer og satsingsområder.

Når og hvor kan vi lese sluttrapporten?

– Sluttrapporten blir publisert i løpet av høsten, i form av en digital bok som blir åpent tilgjengelig for alle. Det blir lagt ut lenker til boken på Udirs og NORCEs nettsider. Boken blir også tilgjengelig på Fagbokforlagets nettsider.