Utdanningsspeilet 2022

Elever med spesialundervisning

Elever i videregående opplæring som ikke får tilstrekkelig utbytte av ordinær undervisning, har rett til spesialundervisning.

Færre elever med spesialundervisning enn på 10. trinn

Andelen elever som har et enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående skole, er betydelig lavere enn på 10. trinn; 2,6 prosent i videregående mot 10 prosent på 10. trinn. Om lag 4 900 elever har spesialundervisning i 2021–2022.

Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram har i større grad spesialundervisning enn elever på studieforberedende utdanningsprogram, henholdsvis 5 prosent og 1,3 prosent.

Det er grunn til å tro at det er en viss underrapportering av elever med spesialundervisning. I en spørreundersøkelse til skolene fant Markussen mfl. (2019) at andelen med spesialundervisning var noe høyere; 7,5 prosent for yrkesfaglige utdanningsprogram og 1,6 prosent for studieforberedende. På tross av avvikene viser likevel begge datakildene at mange av elevene som får vedtak om spesialundervisning på ungdomstrinnet, ikke lenger får tilsvarende vedtak på videregående skole. Den lavere andelen elever med spesialundervisning i videregående kan for eksempel skyldes at skolene strukturer og organiserer opplæringen for å redusere behovet for spesialundervisning. For eksempel kan mindre klasser på yrkesfag gjøre det lettere å tilrettelegge opplæringen (Markussen mfl. 2019).