Utdanningsspeilet 2022

Lærlingenes opplevelse av arbeids- og læringsmiljø

Lærlinger har krav på et godt arbeids- og læringsmiljø, slik at de lærer det de skal og når målene i læreplanen. Lærebedriftene skal møte lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst.

De fleste lærlingene trives og har høy motivasjon

Lærlingundersøkelsen fra 2021 viser at de fleste lærlingene trives og er motivert for å lære. Det er 85 prosent som oppgir at de trives i svært stor eller nokså stor grad på arbeidsplassen sin, og 89 prosent svarer at de trives med kollegaene sine (Utdanningsdirektoratet 2022b).

Undersøkelsen viser videre at 92 prosent av lærlingene er motivert for å lære på arbeidsplassen; 64 prosent i svært stor grad og 28 prosent i nokså stor grad. Motivasjonen har vært stabilt høy de siste årene.

Lærlingundersøkelsen fra 2018 viste at lærlinger som opplever å få god veiledning og støtte i arbeidet, og som opplever at de får ta del i egen opplæring, trives bedre enn lærlinger som ikke opplever dette. Lærlinger som opplever at de får være med på å planlegge og vurdere sitt eget arbeid, og som får tilbakemeldinger på arbeidet, føler seg også bedre forberedt til fagprøven (Utvær og Wendelborg 2020).

Mange bedrifter og virksomheter har hatt utfordringer som følge av koronapandemien, og det ble gjenspeilet i andelen søkere som fikk lærekontrakt i 2020. I 2021 økte imidlertid antallet lærekontrakter og fag- og svennebrev igjen, til et høyere nivå enn før pandemien (Utdanningsdirektoratet 2022c). Lærlingundersøkelsen viser også at lærlingene trives, og at trivselen og motivasjonen ikke har gått ned til tross for pandemien.

Svak nedgang i mobbing på arbeidsplassen

Det er 3,6 prosent av lærlingene som opplever å bli mobbet på arbeidsplassen to til tre ganger i måneden eller oftere. Halvparten av dem opplever å bli mobbet to til tre ganger i måneden, mens den andre halvparten opplever det én eller flere ganger i uken. Tendensen de tre siste årene er at det har vært en svak nedgang i andelen som opplever å bli mobbet (Utdanningsdirektoratet 2022b).

Blant lærlingene som har blitt mobbet, svarer 64 prosent at de har blitt mobbet av andre kollegaer, mens 23 prosent svarer at de har blitt mobbet av ledelsen. Det er 60 prosent som svarer at de har fortalt det til noen i bedriften. Kun 34 prosent svarer at det har blitt gjort noe for å få slutt på mobbingen. Oslo har den største andelen lærlinger som blir mobbet på arbeidsplassen, mens Vestfold og Telemark har den laveste andelen.

Andelen lærlinger som blir mobbet varierer en del mellom de ulike utdanningsprogrammene. Det er flest lærlinger som blir mobbet på restaurant- og matfag, og færrest på elektro og datateknologi (Utdanningsdirektoratet 2022b). Til sammenligning er det på vg1 flest elever som rapporterer om mobbing på salg, service og reiseliv og bygg- og anleggsteknikk (Utdanningsdirektoratet 2022d).

Lærlingundersøkelsen

Jenter som tar utradisjonelle utdanningsvalg, opplever større utfordringer enn andre

Lærlinger som har tatt utradisjonelle utdanningsvalg, det vil si jenter som går på utpreget mannsdominerte fag, og gutter som går på kvinnedominerte fag, er jevnt over godt fornøyde med valget de har tatt (Buland mfl. 2022). Likevel er det noen tydelige kjønnsforskjeller i hvordan lærlinger som har tatt et utradisjonelt utdanningsvalg, opplever sin situasjon i skole og lærebedrift. Det er 5,8 prosent av jentene og 1,4 prosent av guttene som har valgt utradisjonelle lærefag, som oppgir at de har blitt mobbet på arbeidsplassen minst to–tre ganger per måned. Blant elever som har tatt utradisjonelle utdanningsvalg, er derimot andelen som opplever mobbing, mer lik for jenter og gutter; henholdsvis 4,9 og 4,5 prosent.

Når det gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet, er kjønnsforskjellen enda større. Av jentene som har valgt utradisjonelle lærefag, svarer 28 prosent at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, mens kun 4 prosent av guttene svarer det samme.

I dybdeintervjuer uttrykker flere lærlinger at et arbeidsmiljø med et balansert forhold mellom jenter og gutter oppleves positivt og bidrar til å redusere mobbing og konflikter. Også det å ha tilgang på nettverk med andre lærlinger som har gjort lignende valg, gir økt trygghet og trivsel (Buland mfl. 2022).