Utdanningsspeilet 2022

Kostnader til barnehage og grunnopplæring

Kommuner og fylkeskommuner bruker årlig store summer på opplæring. Totalt brukte kommuner og fylkeskommuner om lag 166 milliarder kroner på barnehage og grunnopplæring i budsjettåret 2021.

I tillegg fikk kommuner, fylkeskommuner og privatskoler tildelt til sammen 1,2 milliarder kroner til å håndtere utfordringene knyttet til koronapandemien.

Norge bruker over 40 prosent mer på grunnskole og videregående opplæring enn gjennomsnittet for OECD-landene. Målt som andel av BNP tilsvarer det 4,6 prosent av landets verdiskaping i 2019.