Obligatorisk å delta i internasjonale undersøkelser

Norge deltar i flere internasjonale undersøkelser. Det er obligatorisk for skoler og elever som blir trukket ut å være med i de internasjonale undersøkelsene.

Undersøkelsene gir verdifull informasjon om hvordan norske elevers kompetanse utvikler seg over tid, og hvordan de presterer sammenlignet med andre land.

De internasjonale undersøkelsene er en viktig del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og gir skoleledere, skoleeiere og nasjonale myndigheter et grunnlag for å drive skoleutvikling.

Obligatorisk å delta

I forskrift til opplæringsloven § 2-7 Internasjonale undersøkingar står det:
Utdanningsdirektoratet har ansvaret for norsk deltaking i internasjonale undersøkingar som skal gi kunnskapsgrunnlag for å drive skoleutvikling på nasjonalt nivå. Undersøkingane er utvalsundersøkingar, og det er obligatorisk å delta for dei skolane og elevane som blir trekte ut til å vera med.

Dette betyr at skoler som blir trukket ut til å delta, ikke trenger å hente inn samtykke fra elevene og elevenes foreldre.


De internasjonale undersøkelsene pseudonyme og de gir ikke informasjon om hvordan hver enkelt elev eller skole presterer.

Fritaksregler

Det er bare et begrenset utvalg av elever som trekkes ut til å delta i hver undersøkelse. Det er viktig at utvalgene representerer ulike grupper av elever og kan sammenlignes på tvers av land. Derfor har hver enkelt av de internasjonale undersøkelsene egne regler for hvilke elever som kan fritas.

Skoler som blir trukket ut til å delta, får informasjon om hvilke regler som gjelder for den aktuelle undersøkelsen. Vær oppmerksom på at det er strengere fritaksregler for de internasjonale undersøkelsene enn for nasjonale prøver.

Her får du en oversikt over hvilke internasjonale undersøkelser Norge deltar i.