Videreutdanning for barnehagelærere 2022

Barnehagelærere som tok videreutdanning i 2022 var i all hovedsak fornøyd med både kvaliteten på studiet og relevansen studiet har for arbeidet i barnehagen. Men mange opplever at den nye kunnskapen de har fått ikke etterspørres av etterspørres av kollegaer i barnehagen.

Hovedfunn

  • Deltakerne er fornøyd med kvaliteten på studiet og syns at videreutdanningen er relevant for arbeidet i barnehagen.
  • En høy andel barnehagelærere er motivert for å ta videreutdanning, og for å ta i bruk det de har lært på studiet.
  • Noen kan mangle kultur for kunnskapsdeling.

Deltakerne er fornøyd med kvalitet og relevans

Ni av ti av de spurte vurderer kvaliteten på studiet som god eller svært god, og en stor andel mener studiet har klart å kombinere teori og praksis på en god måte. Hele 95 % av oppgir at utdanningen har vært relevant for arbeidet i barnehagen. Mer enn åtte av ti oppgir at videreutdanningen har gjort dem bedre i stand til å tilrettelegge for barns opplevelser, utvikling og læring.

Høy motivasjon for videreutdanning

De fleste deltakerne fremstår som indre motivert for å søke videreutdanning. Det vil si at de har søkt opptak til studier fordi de ønsker å utvikle seg som barnehagelærer og er interessert i å lære mer. Mange oppgir også at de er motivert av ønske om å bidra til utvikling i egen barnehage, bidra til et bedre fagmiljø og få inspirasjon. Nesten samtlige deltakere oppgir at de har forstått hvordan de skal bruke det de har lært på studiet i hverdagen.

Manglende kultur for kunnskapsdeling

Det kan se ut til å være et misforhold mellom opplevd ønske og forventning fra kollegiet i barnehagen og den faktiske kulturen for kunnskapsdeling. En av tre svarer at de opplever en forventning om å dele det de har lært på studiet i barnehagen.

Samtidig oppgir mange at de opplever manglende interesse, tilrettelegging og etterspørsel fra kollegiet i barnehagen. Det er også relativt få som gir uttrykk for at videreutdanningen har hatt konsekvenser for samarbeidet i barnehagen, og som har brukt kollegaer i barnehagen i kunnskapsdelingen i løpet av studieperioden.

Rapportserie: Videreutdanning av barnehagelærere og styrere