Utstyrssituasjonen i videregående skole

Undersøkelsen viser at utstyrsituasjonen i videregående skoler generelt er vurdert som god, men at det samtidig er betydelige forskjeller mellom skoler og utdanningsprogrammer.

Undersøkelsen, som er utarbeidet av Ideas2evidence, omfatter alle utdanningsprogram på vg1 og et utvalg programområder på vg2. Den er rettet mot alle videregående skoler i Norge. I tillegg er det gjennomført en undersøkelse blant alle lærebedrifter som rekrutterer lærlinger fra de utvalgte programområdene.

Store forskjeller

Skolenes vurderinger er gjennomgående positive. Både når det gjelder utstyrets relevans for kompetansemålene i læreplanene og det utstyret elevene møter når de går ut i lære. Det er likevel betydelige forskjeller mellom utdanningsprogram og programområder,men litt mindre forskjeller mellom fylkene.

Lærebedriftene er mer nøkterne i sine vurderinger av skolenes utstyr, og i enda større grad av den opplæringen som elevene får i å bruke utstyret. En betydelig del av bedriftene opplever også at nye lærlinger ikke lever opp til forventningene når det gjelder kunnskap og ferdigheter i bruk av utstyr.Dette farger bedriftenes vurderinger av skolenes utstyrssituasjon.

Stort potensiale for mer utstyrssamarbeid

Ulike former for utstyrssamarbeid mellom skole og arbeidsliv, er en strategi for å gi elever tilgang til mer utstyr enn det skolene selv har muligheter for å anskaffe. Kartleggingen viser at utstyrssamarbeid er mest vanlig når skolens egen utstyrssituasjon er mindre tilfredsstillende. Men blant skoler som samarbeider, ser kvaliteten på samarbeidet ut til å ha en positiv effekt på utstyrssituasjonen. Godt organisert utstyrssamarbeid gir resultater.