Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

Deloitte har evaluert tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen. I denne rapporten undersøkes tilskuddsordningens målsetninger, utforming og forvaltning. 

Kunnskapsdepartementet eier tilskuddsordningen, og har tatt initiativet til evalueringen. Utdanningsdirektoratet har et overordnet forvaltningsansvar, og siden 1993 har Fylkesmannen i Hordaland hatt et praktisk forvaltningsansvar for ordningen. 
Målet med tilskuddsordningen er at innsatte eller løslatte som har påbegynt opplæring under soning, som ikke har fullført grunnskolen eller videregående skole, og som har rett til og ønsker slik opplæring, får det.

Hvem gir opplæringen?

Der er et fylkeskommunalt ansvar å sørge for opplæring i fengsel. Skoletilbudene gis av lærere som er ansatt ved ordinære videregående skoler. Deloitte viser at skolen i fengsel tilbyr en lang rekke kurs og opplæringstilbud av ulik varighet og med ulik grad av tilknytning til læreplanverket.

Variasjoner i tilskudd

Dagens tildelingspraksis synes å bygge mer på historie og tilfeldigheter enn på objektive kriterier og måloppnåelse. Dette har ført til at fylkenes tildeling varierer mye sett i forhold til antall innsatte og antall rapportere elever/deltakere i opplæringen i kriminalomsorgen

Er fordelingsmodellen forutsigbar?

Deloitte finner at tilskuddsforvaltningen har forbedringspotensialer, og anbefaler at styrende dokumenter revideres og målformuleringer tydeliggjøres. De anbefaler at det bør avklares hva slags opplæringstilbud som skal gis i kriminalomsorgen.