Skolebidragsindikatorer i videregående skole

NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet rapporten: «Skolebidragsindikatorer i videregående skole». Rapporten presenterer en rekke indikatorer for skolenes bidrag til elevenes resultater, etter at vi har tatt hensyn til det grunnlaget elevene hadde med seg da de begynte i videregående skole. 

Målet med denne rapporten er å finne ut hvor mye den enkelte skole bidrar til elevresultatene. Disse resultatene påvirkes av mange forhold, blant annet hva de har lært på grunnskolen og sosial bakgrunn. Det vi gjør ved å beregne skolens bidrag, er å fjerne betydningen av andre forhold, for eksempel sosial bakgrunn og hva de lærte på grunnskolen, som vi kjenner til som påvirker resultatene til elevene. Først nå vi kjenner den enkelte skoles bidrag til elevresultatene, kan vi vurdere hvor mye av elevenes resultater som skyldes den enkelte skoles innsats uavhengig av elevgrunnlag. 

Hovedrapport med nye indikatorer

Hovedrapporten er en utvikling av nye måter å beregne skolebidragsindikatorer på, mens den andre delen er en oppdatering av analysene i SØF-rapporten om skolebidragsindikatorer fra 2016.

NIFU har utviklet i hovedrapporten ulike indikatorer som skiller seg ut fra indikatorer utviklet tidligere:

  • Skoleårsindikatorer som angir skolens bidrag i skoleåret 2014-15 til forventet fullføring, forventet gjennomføring og forventet gjennomsnittskarakter gjennom et helt skoleløp.
  • Trinnindikatorer som angir skolens bidrag til gjennomføring, fullføring og karakterer på hvert av trinnene i videregående skole for skoleåret 2014-15.
  • Overgangsindikatorer som angir skolens bidrag til gjennomføring og fullføring i overgangene mellom Vg1 og Vg2 og mellom Vg2 og Vg3/lære sommer-høst 2015.
  • Kullindikatorer som angir skolens bidrag til fullføring, gjennomføring og gjennomsnittskarakterer for elevene som begynte i videregående skole i august 2012, etter to år for yrkesfag og etter tre år for studieforberedende.
  • Indikator for spesialundervisning angir skolens bidrag til gjennomføring for alle elever med spesialundervisning på alle skolens trinn i skoleåret 2014-15.

Indikatorene presenteres fylkesvis og skolene presenteres alfabetisk innenfor hvert fylke. Rapporten har en brukerveiledning (kapittel 4) som på enkel måte viser hvordan indikatorene kan leses og brukes. 

Oppdatering av indikatorer fra i fjor

Denne delen av rapporten er en oppdatering og videreutvikling av analysene i SØF-rapporten om skolebidragsindikatorer fra 2016, som presenterte sju skolebidragsindikatorer for de videregående skolene i landet. Fire indikatorer gjaldt fullføring, progresjon og deltakelse og tre gjaldt prestasjoner målt med karakterer. Rapporten presenterte også et samlemål på skolekvalitet beregnet på grunnlag av en sum av de sju indikatorene.Indikatorene som er brukt i SØF-rapporten og i oppdateringen i NIFU-rapporten er ulike.

Rapporten fra NIFU presenterer tall på alle de samme indikatorene som i SØF-rapporten, men indikatorene er skillt mellom studieforberedende og yrkesfag. På den måten ble det ikke lengre mulighet til å gjøre direkte sammenligninger med tall fra SØF-rapporten med denne rapporten. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!