Kompetanseutviklingsmidler 2007

Fafo har analysert data fra skoleeiernes rapportering i forbindelse med strategien ”Kompetanse for utvikling” for 2007, hvor kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere har rapportert om egen aktivitet og bruk av midler.

Rapporten viser en økning i de totale midlene brukt på kompetanseutvikling i skolen fra 2006 til 2007. Mesteparten av økningen har kommet i videregående opplæring. I grunnskolen er det en økning i totale midler på 13 prosent fra 2005 til 2007. For videregående har omfanget økt med 84 prosent i den samme perioden. Omfanget av egne midler til kompetanseutvikling har i perioden fra 2004-2007 økt med nesten 50 prosent for grunnskolen og over 60 prosent for videregående.

I snitt disponerte skoleeierne selv 60 prosent av midlene til kompetanseutvikling, mens 40 % ble disponert av skolene, men her er det store forskjeller mellom skoleeierne. Mesteparten av midlene er fortsatt brukt til etterutdanning og annet utviklingsarbeid, særlig i videregående opplæring, men også her er det store forskjeller mellom skoleeierne. I snitt brukte kommunene 19 prosent til videreutdanning mens fylkeskommunene brukte 9 prosent til videreutdanning.

En av syv kommuner rapporterte at de ikke brukte noen av kompetanseutviklingsmidlene til vikarutgifter, mens nær halvparten brukte 1-20 prosent av midlene til dette. 16 fylkeskommuner oppga at de brukte 1-20 prosent av midlene til vikarutgifter. Lav andel av midlene til vikarutgifter samvarierer til dels med lav total bruk av midler. Kompetanseutviklingsmidlene ble dessuten oftere brukt til å dekke vikarutgifter i kommuner hvor midlene i stor grad ble disponert av skolene, enn i kommuner hvor midlene i stor grad ble disponert av kommunen selv. Fafo påpeker at det kan være varierende praksis på hvordan man bokfører vikarutgifter.

Når det gjelder hvem som vurderte hvilke tiltak som burde prioriteres, er bildet det samme som i 2006, det er fortsatt skolelederne som i størst grad har påvirket hvilke tiltak som burde gjennomføres i 2007. Lærerne og de ansattes organisasjoner har ikke påvirket like mye.

I grunnskolen er det innen mange temaområder en moderat nedgang i andel skoler og antall lærere som har deltatt i kompetanseutviklingstiltak fra 2006 til 2007. I videregående opplæring er det derimot en økning på flere temaområder. Innen elevvurdering er det en klar økning i begge skoleslag.

Analysene omfatter også data for fagopplæringen, men datagrunnlaget på dette området er imidlertid usikkert og gir ikke et grunnlag for å trekke konklusjoner.

Funnene understøtter i stor grad Fafos delrapport 3 av Evalueringen av kompetanseutviklingsstrategien.