Opplæringstilbudet til barn og unge i asylmottak og mottakssentre

Barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre kommer raskt i skole, men opplæringstilbudet de mottar varierer, både i omfang og innhold. 

Møreforsking har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet undersøkt opplæringstilbudet i grunnskolen til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre. Det er 51 kommuner som svarte på undersøkelsen, som må anses som et øyeblikksbilde fra 2014. Det er etablert mange nye asylmottak etter undersøkelsestidspunktet.

Rutiner for innskriving og oppstart

Blant de undersøkte kommunene oppgir 56 prosent at de har rutiner som sikrer at alle asylsøkerelever skrives inn i skolen, mens 40 prosent oppgir at det er mottakene eller omsorgssentrene som sørger for dette. 91 prosent av kommunene oppgir at barn og unge asylsøkere får starte i grunnskolen så lenge de ankommer før skoleåret er avsluttet. I en av ti kommuner utsettes skolestart til høsten dersom eleven kommer etter 1. juni.

Kartlegging av ferdigheter

Det gjennomføres systematiske kartlegginger av elevenes ferdigheter i norsk før elevene begynner i skolen og underveis i opplæringsløpet, men det varierer hvorvidt elevenes ferdigheter på morsmålet kartlegges. Små og mellomstore kommuner kartlegger i mindre grad morsmålsferdigheter og faglige ferdigheter enn store kommuner. 

Lærerkompetanse

Fire av ti asylelever deltar i vanlig klasse uten tospråklig lærer eller assistent. Seks av ti elever går i en form for innføringstilbud. Møreforsking viser at skolene ofte mangler tospråklige lærere og lærere med kompetanse i andrespråkspedagogikk og flerkulturell pedagogikk. Åtte av ti kommuner samarbeider ikke med nabokommuner om skoletilbud til asylsøkerelever, og kun fire av ti kommuner deltar i kommunale eller faglige nettverk om opplæring av barn/unge asylsøkere.