Delrapport

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS)

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Agderforskning og Danmarks pedagogiske universitetskole levert en artikkel om Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS) slik det fremstod i 2006.

Artikkelen er basert på første versjon av NKVS, dvs. før nye nasjonale prøver og ny versjon av Skoleporten. Data ble hentet inn i evalueringens første breddeundersøkelse i 2006.

Våren 2006 hadde verken rektorer eller lærere forståelse for NKVS som kvalitetsvurderingssystem som redskap for forbedring eller for vurdering av eget arbeid.

I grunnskolen var det stor enighet om hva nasjonale prøver og kartleggingsprøver kunne brukes til. Men ca. en trededel av skolene hadde ikke fastlagte rutiner for evaluering av skolens kvalitet. Det var klare og signifikante forskjeller mellom ”individuelt” og ”kollektivt” orienterte skoler med hensyn til skolens arbeid med evaluering og bruk av resultater.

I videregående skole var eksamen det bærende element for kvalitetsvurdering både for rektorer og lærere, i tillegg til egen erfaring. 

I både grunnskole og videregående hadde lærerne i 2006 mest tiltro til samtaler med foreldrene, forberedte elevsamtaler og løpende internvurdering som vuderingsredskap.

Den samarbeidende skolekultur, med kollegialt samarbeid mellom lærere og mellom lærere og skoleledelse, fremstod tydelig positiv med hensyn til bruk av vurderingsresultater i både grunnskole og videregående.

Artikkelen viser et historisk perspektiv på holdninger, erfaringer og bruk av resultater fra NKVS.  Dette perspektivet vil inngå i evalueringens analyser av det reviderte kvalitetsvurderingssystemet i 2009.

Om evalueringen