Kostnader i barnehager 2017

I rapporten utarbeidet av Telemarksforskning analyseres kostnader i barnehager for regnskapsåret 2017. 

Hovedfunn

  • Liten økning i kostnadsforskjellene mellom private og kommunale barnehager.
  • Totale kostnader til barnehager i 2017 beløper seg til 52,8 mrd. kr.
  • Det er klare kostnadsforskjeller mellom de minste og største barnehagene.

Liten økning i kostnadsforskjellene mellom private og kommunale barnehager

Fra 2016 til 2017 økte kostnadene til ordinær drift med 4,0 prosent i kommunale barnehager og med 3,3 prosent i private ordinære barnehager. Kostnadsforskjellen mellom kommunale og private ordinære barnehager øker derfor litt og er i 2017 på 8,3 prosent, mot 7,7 prosent i 2016. Personalkostnadene utgjør den klart største delen av kostnadene i barnehager. I kommunale barnehager utgjør personalkostnadene 80,3 prosent av totale kostnader, mens tilsvarende tall for private ordinære barnehager er 75,8 prosent

Totale kostnader til barnehager

Totale kostnader til barnehager i 2017 beløper seg til 52,8 mrd. kr, fordelt på 28,3 mrd. til kommunale barnehager og 24,5 mrd. til private barnehager. I de kommunale barnehagene finansierer kommunene ca. 84 prosent av kostnadene, mens andelen kommunal finansiering er 82 prosent i de ordinære private barnehagene. Foreldrebetaling, inkludert kostpenger, utgjør i underkant av 14 prosent av finansieringen for kommunale barnehager, mens den ligger nærmere 15 prosent i ordinære private barnehager.

Sammenhengen mellom barnehagestørrelse og kostnader

Årets temakapittel, ser nærmere på barnehagestørrelse og sammenhengen mellom antall plasser og barnehagenes kostnader. Det er klare forskjeller mellom de største og de minste barnehagene, der store barnehager har lavere kostnader og høyere overskudd. De har imidlertid høyere kostnader til kapitalutgifter som husleie, avskrivninger og renter. Innsparingene finner vi i personalkostnadene. De store barnehagene har lavere bemanning, noe som betyr at forskjellene sannsynligvis vil bli mindre når nye bemanningsnormer setter et nytt minstenivå for bemanning og pedagogtetthet.

Årlige rapporter