Kartlegging av skader og ulykker i barnehager

Det er få barn som skader seg i norske barnehager, og de aller fleste skadene er så små at de ikke krever videre oppfølging. Dette viser en kartlegging av skader og ulykker i barnehager som Dronning Mauds Minne Høgskolen har gjort for Utdanningsdirektoratet.

En av ti skader seg i løpet av et år

I gjennomsnitt skader hvert tiende barn seg i løpet av et år i norske barnehager. Av disse skadene er 98 prosent små skader som de voksne i barnehagen enkelt kan håndtere med trøst og omsorg eller med enkel førstehjelp. To prosent av skadene krever omfattende medisinsk oppfølging av lege eller tannlege.

De fleste skader seg utendørs

Omlag 60 prosent av ulykkene som krever omfattende medisinsk behandling skjer utendørs og 83 prosent av disse skadene oppstår i forbindelse med fall. Fallene varierer fra å være fall fra trær til fall fra stoler og benker i 30cm høyde. Andre skadesituasjoner er sammenstøt, klemskader, at barnet har fått noe over seg, brannskader og slag. Gutter har flere småskader enn jenter, men det er ingen kjønnsforskjeller for de mer alvorlige skadene. Det er heller ingen forskjeller i sannsynligheten for å skade seg mellom små og store barn.

Barnehagestyrerne mener sikkerheten er god

Kartleggingen viser at 98 prosent av styrerne mener at sikkerheten er godt ivaretatt i barnehagen. Det er under en prosent av barnehagene som ikke gir noen form for opplæring i forebyggende arbeid. I undersøkelsen svarer 98 prosent av styrerne at de har rutiner for registering og oppfølging av ulykker ved at de fører skadelogg eller skademeldingsskjema. Halvparten av styrerne evaluerer årlig rutinene for registrering og oppfølging av skader og ulykker. De resterende gjør dette sjeldnere eller etter en ulykke.

Om undersøkelsen

Dronning Mauds Minne Høgskolen har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet kartlagt skader og ulykker i barnehagen i 2012. Høgskolen har også gradert skadene og undersøkt hvordan barnehagene jobber med forebygging av skader og ulykker. Undersøkelsen er gjort som en spørreundersøkelse til alle landets barnehager. Av om lag 6500 barnehager svarte omtrent 1700.