Gi rom for lesing!

"Gi rom for lesing! Strategi for stimulering av leselyst og leseferdighet 2003-2007" er en tiltaks- og strategiplan for å stimulere til lesing hos barn og unge og øke kompetansen i bruk av skolebibliotek. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføring av planen.

Det er hvert år blitt kanalisert midler til prosjekter i skoler og kommuner/fylkeskommuner via Fylkesmannens utdanningsavdelinger. Prosjektene har rapportert inn til Utdanningsdirektoratet delvis direkte og delvis via fylkesmannen.

Dokumentet er en oppsummering av den elektroniske rapporteringen fra prosjektene som fikk midler fra Utdanningsdirektoratet i 2005 og 2006. Det er kommet inn 438 rapporter for 2005 og 439 for 2006.

Midlene er tildelt etter ulike fordelingsprinsipper. I 2005 har de fleste fylkesmennene tildelt forholdsvis små summer til mange prosjekter. Det er stor spredning i størrelsen på prosjektene og hvor mange deltakere som er involverte. I 2006 er det noen store og mange middels store utbetalinger. Det er et noe jevnere bilde av antall prosjekter i hvert fylke. I de fylkene som hadde svært mange prosjekter i 2005 har antallet gått betraktelig ned i 2006.

Det er stor spredning på hvilke typer prosjekter som er blitt igangsatt. Mange prosjekter rapporterer om fokus på mer enn et område, i snitt er det nærmere fire fokusområder i hvert prosjekt. I 2006 hadde 349 prosjekter leseferdighet som fokusområde, mens litteraturformidling var fokus i 263 prosjekter. Fokus på språklige minoriteter og lesing var det kun 67 prosjekter som krysset av for i 2006.