Gi rom for lesing! – evaluering av tiltaksplanen, sluttrapport, 2008

”Gi rom for lesing!” har lagt et godt grunnlag for en positiv utvikling, særlig på småskoletrinnene. Det viser sluttrapporten fra evalueringen av tiltaksplanen, ”Det er nå det begynner!”.

Sentrale funn i rapporten

Tiltaksplanen får i evalueringen fra SINTEF mye av æren for stor lokal aktivitet rundt lesing. Evalueringen kan imidlertid ikke vise til at planen har fått betydning for elevenes leseferdigheter.

Sentrale funn i rapporten, som er den fjerde evalueringen av tiltaksplanen, bekrefter tidligere resultater og utfordringer både fra evalueringen og fra andre undersøkelser: Visjoner er viktig, tiltak virker, lærerkompetanse er en nøkkelfaktor, men ”Gi rom for lesing!” er ukjent for mange skoleledere. I tillegg må leseopplæringen på mellomtrinnet styrkes.

Evalueringen peker på tre suksesskriterier for arbeidet med lesing: systematikk, kompetanse og sammenheng. Planarbeid og forankring hos lærerkollegiet, skoleleder og skoleeier er sentralt. Nettverksbygging og kompetanseoverføring fra lokale og nasjonale kompetansemiljøer og erfaringsdeling mellom skoler er også viktig. Skolebibliotek og kompetanse i bruk av bibliotek er en annen sentral brikke i skolens arbeid med utvikling av lesekompetanse, leseglede og læring.

Utfordringer fremover handler om å bygge videre på den grunnmuren strategien har lagt. Særlig blir det viktig å utvikle redskaper som også fanger opp de skolene som så langt ikke har hatt noen klar kultur for utviklingsarbeid på dette feltet.

Evalueringsrapporten peker på viktige områder for videre fokus:

 

  • Lærerkompetansen må styrkes ytterligere, både i grunnutdanningen og i videreutdanningen.
  • Lærere i alle fag må få en klarere rolle også i leseopplæring og –stimulering. Lesing som grunnleggende ferdighet må bli hele skolens oppgave.
  • Arbeidet med å utarbeide lokale planer for lesing må videreføres.
  • Kartlegging av leseferdigheter må videreføres, som et redskap for skolene og skoleeiernes utviklingsarbeid.
  • Skolebibliotek og folkebibliotek må bli enda sterkere aktører i leseopplæringen.
  • Kanalene for overføring av kompetanse fra regionale og nasjonale kompetansemiljø må styrkes.
  • Lokale ressurser utenom skolen må knyttes til arbeidet, i varige, stabile nettverk rundt skolens arbeid med lesing.