Fraværsgrensen – en suksess for de fleste og til besvær for noen

Sluttrapport

Sluttrapporten fra evalueringen av fraværsgrensen i videregående skoler viser at elevenes fravær har gått ned, men det er for tidlig å si om det har en konsekvens for frafallet i skolen.

Rapportserie

Dette er sluttrapporten fra den treårige evalueringen av fraværsgrensen, som ble innført i videregående skoler høsten 2016.

Delrapport 1: Fraværet er redusert, men…

Delrapport 2: I fraværsgrensens dødvinkel

Hovedfunn

  • Redusert fravær i alle elevgrupper
  • Noen elever får ikke vurderingsgrunnlag i flere fag
  • Ulik praktisering på skolene

Redusert fravær i alle elevgrupper

Alle elevgrupper reduserer fraværet sitt, men de gruppene som hadde høyest fravær fra før, er den gruppen som har den største reduksjonen. Elevene oppnår også noe bedre læringsresultater, når de har en økt tilstedeværelse på skolen.

Rapporten viser at innføringen av fraværsgrensen ble møtt med negative holdninger fra noen berørte parter, men at det relativt raskt skjedde en normalisering og aksept både blant lærere og elever.

Noen elever får ikke vurderingsgrunnlag (IV) i flere fag

Forskerne mener at konsekvensene av fraværsgrensen for de sårbare elevene er til besvær. Denne gruppen er identifisert som de som sliter faglig og/eller sosialt, og som nå står i fare for ikke å få vurderingsgrunnlag (IV) i flere fag enn tidligere. Analysene fra SSB viser at til tross for at det ikke er flere elever som får IV, så får de som får IV i ett fag, gjerne IV i flere fag. Foreløpig finner ikke forskerne noen indikasjoner på at dette har betydning for elevenes mulighet til å fortsette til neste klassetrinn eller fullføre og bestå videregående opplæring.

Forskerne konkluderer likevel med at fraværsgrensen verken er problemet eller løsningen for de sårbare elevene. Mange av dem har mer omfattende problemer, noe som synliggjør og underbygger behovet for å supplere fraværsgrensen med ulike kompensatoriske tiltak.

Ulik praktisering på skolene

Rektorene har svart på årlige spørreundersøkelser, der det kommer fram at skolene har noe ulik praktisering av fraværsgrensen, blant annet når det gjelder å registrere forsentkomming, men at andelen av lærere som mener at det er ulik praktisering, har sunket gjennom de tre årene.

Elevundersøkelsen (Udir) fra 10. klasse og Vg1 har blitt brukt for å undersøke om elevenes oppfatning av læringsmiljøet har endret seg etter innføring av fraværsgrensen. Analysen gir ingen klare tegn til endringer i elevenes oppfatninger av læringsmiljøet i evalueringsperioden.

Fakta om fraværsgrensen

Dagens bestemmelse om en nasjonal grense for udokumentert fravær ble innført i august 2016, der elever som har udokumentert fravær på mer enn 10 prosent i et fag, ikke får karakter i faget. Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at eleven likevel får halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Les vårt rundskriv om fraværsgrensen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!