Forsøk med én karakter i norsk viser gode resultater

Elever og lærere er fornøyde med én karakter i norsk. Dette finner Nordlandsforskning som har evaluert forsøket med én felles karakter i norskfaget i vg1 og vg2 ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø og Fana gymnas i Bergen.

Evalueringen er utført fra desember 2011 til september 2012. Studien er ikke generaliserbar på grunn av det begrensede utvalget, men gir et godt bilde av de to skolenes erfaringer med forsøket.

Her er de viktigste funnene fra evalueringen, slik elever og lærere har opplevd forsøket:

Mer tid til variert undervisning og underveisvurdering

Lærerne mener at forsøket har gjort norskundervisningen mer variert og i samsvar med læreplanen. De mener det har ført til en mer systematisk skriveopplæring og bedre underveisvurdering, siden de i større grad har hatt mulighet til å følge opp elevene, og har fått mer tid til å ta i bruk tidkrevende arbeidsmåter og periodeundervisning.

Styrket elevenes læringsmiljø

Forsøket har ført til økt elevmedvirkning. Det har styrket elevenes læringsmiljø ved at elevene har kunnet samarbeide og vurdere eget og andres arbeid underveis. Elevene mener også at de har fått god underveisvurdering fra lærer. Elevene har fått mulighet til å jobbe mer i dybden, med mer helhetlige og større områder.

Sidemålsopplæringen er ikke svekket

Evalueringen viser ingen svekking av sidemålsopplæringen, men det er knyttet mer usikkerhet til om muntlig norsk har fått nok vekt. Forskerne finner ingen holdepunkter for at det har skjedd endringer i karakternivået etter forsøket. Evalueringen viser at elevene som gikk ut av vg3 etter forsøket (bare Fana gymnas) hadde den samme variasjonen i de tre karakterene som man kan forvente uten forsøk. Antall elever som har besvart spørsmålet om dette er svært begrenset.

Lærerne ønsker én karakter

Lærerne som har deltatt i forsøket har ulike meninger om hvordan det ideelle vurderingssystemet bør se ut, men de er samstemte i at de ikke ønsker å gå tilbake til tre karakterer i norsk på vg1 og vg2. Skolene mener at periodeundervisning bør kunne benyttes innenfor framtidige vurderingssystemer.