Delrapport 1

Evaluering av veiledningsordningen for nyutdannede nytilsatte pedagoger i barnehage og skole

Nyutdannede lærere som får veiledning opplever at det hjelper dem til å utvikle seg og til å føle mestring i jobben. Også veilederne opplever at de selv har nytte av veiledningen.

Veiledningsordningen for lærere i barnehage og skole skal bidra til å sikre en god overgang mellom utdanning og yrke, og til å rekruttere, utvikle og beholde dyktige lærere i barnehage og skole. Rambøll gjennomfører en evaluering av veiledningsordningen og videreutdanningen i veiledning. Delrapporten bygger på data samlet inn og analysert så langt i evalueringen. Sluttrapporten kommer i desember 2016.

Både nyutdannede og veiledere er fornøyde

De nyutdannede som er intervjuet oppgir at veiledningen har verdi og bidrar til deres utvikling, og at veiledningen hjelper dem til å føle mestring i jobben. Veilederne har også nytte av veiledningen, fordi de får kompetanse og erfaring de kan bruke i andre sammenhenger.

Casestudien som er gjennomført viser at veiledningsordningen er ulikt organisert, både når det gjelder avsatt tid til veiledning, hvem som veileder og hvordan veiledningen legges opp rent praktisk. Enkelte steder er det for eksempel opp til veileder og veisøker å finne tid og rom til veiledningen, mens det andre steder er nedfelt i begges arbeidsavtaler.

Utdanningene varierer

Utdanningene i veiledning følger retningslinjene og de veiledende rammene for studiene Kunnskapsdepartementet anbefaler, men utdanningsinstitusjonene har et visst handlingsrom. De benytter seg av dette handlingsrommet, og tilbudet som gis ved de ulike utdanningsinstitusjonene varierer en god del. Tilbudene er ulikt organisert med hensyn til målgruppe, forholdet mellom teori og praksis, organisering av undervisning og hvilken faglitteratur som benyttes.

Samarbeid mellom utdanningene og eierne

Utdanningsinstitusjonene har de siste årene blitt tildelt mellom 8 og 10 millioner til tiltak som kan støtte opp under veiledningsordningen. Disse midlene blir i hovedsak brukt til informasjon om veiledning av nyutdannede til avgangsstudenter, informasjon til og samarbeid med eiere og ledere i kommuner/fylker, kvalitetsutvikling av lokale veiledningsordninger og etablering og videreutvikling av nettverk og møteplasser.