Evaluering av rammeplanen 2006/2011

Dronning Mauds Minne Høgskole har i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomført en kunnskapsstatus og evaluering av rammeplanen av 2006/2011 for barnehagens innhold og oppgaver som styringsdokument.

Evalueringen bygger på tidligere undersøkelser av rammeplanen. Funnene fra studien skal brukes som et utgangspunkt i arbeidet med å implementere den nye rammeplanen for barnehager som ble iverksatt i august 2017. Rapporten er bygget på en litteraturstudie, en telefonintervjuer med personer på styringsnivå og en casestudie gjort i seks barnehager.

Rammeplanen er utydelig som styringsdokument

Informantenes beskrivelser av rammeplanen som styringsdokument kan deles i en juridisk og en pedagogisk dimensjon. Som juridisk dokument oppfattes den som mangetydig og vid. Kommunal barnehagemyndiget har påpekt at dette gjør det vanskelig å avgjøre hva som er «god nok» kvalitet. Rammeplanens mangetydighet trekkes likevel frem som en fordel når det kommer til det pedagogiske arbeidet da den gir et stort handlingsrom for praksis.

Dette åpner for det som av flere informanter omtales som «privat praksis», det vil si en utøvd praksis i barnehagene som ikke er faglig fundert og profesjonell, men som i større grad baserer seg på personlige erfaringer, tradisjon og sedvane. Deltakerne etterlyser en mer entydig rammeplan, både på styringsnivå og i barnehagene. Samtidig påpekes det at en mer krevende og rettighetsbevisst foreldregruppe utfordrer den juridiske kompetansen i styringsleddet. Evalueringen aktualiserer sanksjonsmulighetene i styringssystemet.

De ansatte trenger kompetanse for å oversette rammeplanen til praksis

Casestudien viste at «translatørkompetanse» er en fremmer for implementering av rammeplanen i barnehagene. Dette er kompetanse til å kunne fortolke og iverksette rammeplanen. Tidligere forskning viser at små økonomiske rammer, lav bemanning og lite tid til refleksjon hemmer implementering av rammeplanen, noe denne evalueringen bekrefter. Et opplevd sprik mellom krav og ressurser fører til at arbeidet med rammeplanen kan bli rutinemessig og lite reflektert.

Casestudiene viser at rammeplanen tillegges stor betydning av personalet i barnehagen. Områder som er krevende å fortolke og krever høy grad av translatørkompetanse oppleves som krevende å jobbe med. Utdannet personale ser ut til å legge større vekt på områdene som krever høyere translatørkompetanse enn det assistentgruppen gjør.

Ledelse er grunnleggende for å oppnå god implementering

De ansatte i barnehagen trekker frem ledelse som helt sentralt for å implementere rammeplanen. De påpeker også at en nærværende leder som oversetter rammeplanen i det daglige arbeidet fremmer rammeplanimplementeringen.

Felles refleksjon over sentrale begreper i rammeplanen er en viktig del av oversettelsesprosessen i barnehagene. Barnehagene bruker rammeplanen mye i årsplanarbeidet.