Delrapport 1

Rom for videre utvikling i organiseringen av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

En ny rapport presenterer de første funnene fra evalueringen av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Rapporten gir flere innspill til mulige forbedringer i det videre arbeidet.

Målet med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er at barnehager og skoler skal gi alle barn og unge et godt tilpasset og inkluderende tilbud. Den første rapporten i evalueringen av Kompetanseløftet har undersøkt tilskuddsordningen for kollektiv etterutdanning og hvordan samarbeidet mellom de ulike partnerne i Kompetanseløftet er organisert lokalt.

Hovedfunn:

  • Kompetanseløftet er i en tidlig fase. Tiltak er foreløpig iverksatt på "systemnivå" og har ennå ikke ført til endringer i kompetanse og praksis hos de som er nærmest barna.
  • Rolleforståelsen til flere av samarbeidspartnerne i Kompetanseløftet framstår tidvis som uklar. Det er behov for å tydeliggjøre og videreutvikle arbeidsdelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene / deltakerne i kompetanseløftet.
  • Det ligger en spenning i at tiltakene i ordningen skal springe ut av lokale kompetansebehov, samtidig som konkrete oppgaver flyttes fra statlig til kommunalt nivå. 

Hovedsakelig iverksatt på systemnivå

Kompetanseløftet er i en tidlig fase, og så langt har mye av innsatsen handlet om å få på plass organiseringen, i form av strukturer, rutiner, informasjonsflyt, partnerskap og klar ansvarsfordeling. Kompetanseløftet er med andre ord foreløpig iverksatt på "systemnivå", og har i liten grad kommet i gang med å involvere laget rundt eleven, eller ført til endringer i kompetanse og praksis hos de som er nærmest barna.

Kompleks organisering

Et gjennomgående funn i evalueringen er at enkelte aktører har en uklar forståelse av egen og andres rolle. Samtidig peker flere på at organiseringen og sammensetningen av samarbeidsforumet i fylkene er utfordrende.

Det er samarbeidsforum som prioriterer bruken av tilskuddsmidlene, mens statsforvalteren tildeler midler etter prioritering i samarbeidsforumet. I samarbeidsforumet deltar representanter fra flere sektorer for å sikre en bred medvirkning. Mange informanter påpeker at samarbeidsforum er for stort og at det er vanskelig å treffe beslutninger om hvilke tiltak som skal prioriteres.

I det videre arbeidet blir det viktig å tydeliggjøre hvilke strukturer som trengs for å få Kompetanseløftet på plass med partnerskap og en klar ansvarsfordeling.

Spenning mellom lokale behov og overføring av statlige oppgaver

Det ligger en spenning i at Kompetanseløftet skal bidra til å dekke lokale kompetansebehov samtidig som kommunen settes i stand til å løse en del av oppgavene som Statped hittil har hatt. Flere informanter påpeker at Statpeds rolle fremstår som kompleks og uklar. Forskerne påpeker at denne usikkerheten kan forebygges ved at man lokalt blir gjort bedre klar over hvilke oppgaver kommunen skal overta fra Statped.

Rapportserie: Evaluering av tilskudd til lokal kompetanseutvikling

Om Kompetanseløftet