CIDREE yearbook 2022

Den nye årboken fra det europeiske samarbeidet CIDREE viser at det er en felles interesse for betydningen barnehagen har for tidlig utvikling. 

Hovedfunn

  • Landene har ulike historikk med rammeplaner for barnehager
  • Stor interesse for barnehagens betydning for barns utvikling
  • Fellesskap og tilhørighet i barnehagen er viktig for alle nasjoner

Stor utbredelse av rammeplan

Et fellestrekk mellom landene som er representert i årboken er at alle enten har, eller er i ferd med å utvikle en rammeplan for barnehagene. Historikken med rammeplanen varierer imidlertid, hvor noen land, som Norge – har hatt en rammeplan siden 1996, og andre land er i dag i ferd med å få sin første rammeplan. Et fellestrekk i utviklingen av en rammeplan er at flere aktører må involveres, og at det er ulike synspunkt på hva som bør inngå i rammeplanen. Et kritisk spørsmål som går igjen hos flere av landene er spørsmålet om rammeplanen er bedre tilpasset for noen barnegrupper. 

Barnas tidlige utvikling

I de tretten bidragene i årboken kommer det frem en felles interesse for betydning barnehagen har for barns tidlige utvikling. Barnehagen ses på som et grunnlag for livslang læring, særlig for barn i utsatte familier. Det er et felles mål blant CIDREE landene om å skape en barnehage som gir det beste grunnlaget for barna. 

Fellesskap og tilhørighet i barnehagen

Barnehagen er for mange barn det første møtet med utdanningsløpet, og det er der de første timene borte fra familien tilbringes. Barnehagen blir også det første stedet for møte med nye venner og med barnehageansatte. I bidragene i årboken legges det vekt på at det må legges til rette for fellesskap og tilhørighet for barna, og barna må møtes med respekt for ulikhet og for ulike kulturer. Samtidig er det viktig å være bevisst på at barnehagen også kan være barnas første møte med fordommer, konflikter og andre negative opplevelser.