Utdanningsspeilet 2007 – analyse av grunnopplæringen, 2008

Utdanningsdirektoratets fjerde utgave av den årlige publikasjonen Utdanningsspeilet, sammenstiller forskning, statistikk og analyser om grunnopplæringen. Her er noen av funnene i Utdanningsspeilet 2007.

Utdanningsspeilet 2007 viser at resurssituasjonen er stabil, men det er en tendens til at skolenes bruk av assistenter øker. Det er også en økning i andelen elever som får spesialundervisning. Økningen er størst på første til fjerde trinn.

En analyse av nasjonale prøver 2007 viser at elever i små kommuner presterer dårligere enn elever i store kommuner, og at elevene i Oslo får best resultater. Dette også etter at det er kontrollert for sosial bakgrunn.

Det blir stadig flere store skoler og over 50 prosent av elevene på grunnskolen går nå på skoler med over 300 elever.

Etter mange år med økning i antall elever i grunnskolen er elevtallet nå på vei nedover.

Norge har flere lærere per elev sammenlignet med andre OECD-land. Norske lærere ligger også under OECD-gjennomsnittet når det gjelder undervisningstid.

Kartleggingsprøven i lesing på andre trinn fra 2007 viser at færre elever ligger under bekymringsgrensen enn i 2006. Det norske gjennomsnittet i lesing er fortsatt under gjennomsnittet i OECD-landene.

Bare 50 prosent av skolene oppfyller kravene i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Søker- og elevtall i videregående opplæring er stabile og fordeler seg med  52 prosent av søkere til yrkesfaglige opplæringstilbud, men det er en utfordring for helse- og sosialsektoren at tendensen til søkning er svakt fallende. Et positivt element inne fag- og yrkesopplæringen er at det nå finnes et tilstrekkelig tilbud av læreplasser innen de fleste fag.

En av fem gjennomfører ikke videregående opplæring, målt fem år etter man startet utdanningen. Utfordringene er størst på yrkesfaglige studieretninger.

Utdanningsdirektoratet håper årets utgave av Utdanningsspeilet vil være en kilde til inspirasjon, diskusjon og økt kunnskap om norsk grunnopplæring.