Utdanningsspeilet 2006 - analyse av grunnopplæringen, 2007

Utdanningsdirektoratets tredje utgave av den årlige publikasjonen Utdanningsspeilet, sammenstiller forskning, statistikk og analyser om grunnopplæringen. De tre utgavene av Utdanningsspeilet gir bilde av en stabil situasjon i grunnopplæringen, både når det gjelder ressurser, læringsutbytte, læringsmiljø og gjennomføring.

Norge bruker mer ressurser per elev enn gjennomsnittet i OECD. Samtidig har vi stor spredning i ressursbruk mellom kommuner. Det meste av dette kan forklares med forskjeller knyttet til antall elever og bosettingsmønster. Kapittel 1 og 2 giret utdypende bilde av dette.

Karakterstatistikken i grunnopplæringen presenteres i kapittel 3. Den viser at jenter oppnår høyere karakterer enn gutter i de fleste fag i grunnskolen, mens kjønnsforskjellene er mindre i videregående opplæring. Analyser av videregående opplæring viser at flere gutter enn jenter avbryter opplæringen. Dette er et tema som har fått stor oppmerksomhet de siste årene. Prestasjoner og gjennomføring kan dessuten relateres til om elevene har minoritetsbakgrunn, og det er også slik at foreldrenes utdanning har betydning for valg av utdanning og for gjennomføring. Dette gjøres det nærmere rede for i kapittel 5, og her beskrives også flere av de tiltakene som er satt i verk for å hindre frafall.

En positiv side ved norsk grunnopplæring er at elevenes trives, både med sine lærere og sine medelever. Dette omtales nærmere i kapittel 4. Skoleledernes og lærernes rolle er mye omtalt i forbindelse med kvalitetsutvikling på skolene. Kapittel 6 går nærmere inn på dette og omtaler blant annet to nye kartlegginger av lærernes kompetanse i grunnskolen og i videregående opplæring. Skoleåret 2006-2007 preges av innføringen av reformen Kunnskapsløftet, som omfatter hele grunnopplæringen fra 1. trinn til endt videregående opplæring. Reformen fører til en rekke endringer i skolens innhold, struktur og organisering. Målet med reformen er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktiv del i kunnskapssamfunnet.

Statistikken og forskningen i denne utgaven av Utdanningsspeilet baserer seg i hovedsak på data fra før reforminnføringen, og Utdanningsspeilet 2006 vil derfor i liten grad kunne beskrive situasjonen etter reformen. Noen kapitler og avsnitt er imidlertid berørt av Kunnskapsløftet. Dette gjelder særlig kapittel 5, som omhandler søkning til og gjennomføring i videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet håper med dette at Utdanningsspeilet kan være en kilde til inspirasjon, diskusjon og økt kunnskap om norsk grunnopplæring.

Utdanningsspeilet er i år tilrettelagt for brukergrupper med spesielle behov. Hele publikasjonen finnes i lydformat og rent tekstformat. Ta kontakt dersom du ønsker en slik utgave.