Utdanningsspeilet 2004 – analyse av grunnopplæringen, 2005

Utdanningsspeilet erstatter det tidligere Læringssenterets årlige tilstandsrapport fra grunnopplæringen.

Utdanningsspeilet viser at tilstanden i grunnopplæringen i hovedsak er stabil. Utgiftene til grunnopplæringen er høye i Norge, men det er store variasjoner i utgiftsnivået mellom kommunene. Norske elever og lærlinger trives, men de opplever mye bråk og uro i timene. Problematferden ser imidlertid ut til å bli mindre. Det er spesielt gledelig at forekomsten av mobbing er redusert de siste årene. Leseferdighetene ser ut til å ha blitt litt bedre de siste årene, men internasjonale undersøkelser viser at norske elever har svake ferdigheter i realfag. Andelen som gjennomfører videregående opplæring har også holdt seg stabil de siste årene, men det er en tendens til at flere elever faller fra på de yrkesfaglige studieretningene. Skoler som driver systematisk kvalitetsvurdering og kompetanseutvikling lykkes bedre.

Utdanningsspeilet skal gi utdanningsadministrasjonen og grunnopplæringen et grunnlag for videreutvikling. Et annet viktig mål med rapporten er å gi beslutningstakere og offentligheten et solid utgangspunkt for en konstruktiv debatt om grunnopplæringen.

Utdanningsspeilet er delt inn i seks faste kapitler og henter mye informasjon fra det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. I tillegg til de faste kapitlene presenteres hvert år et temakapittel, som tar for seg aktuelle problemstillinger.

Årets temakapittel tar for seg skolebidragsindikatorer. Temakapitlet baserer seg på Statistisk Sentralbyrås forskningsprosjekt som skal belyse hvilket bidrag skolen isolert sett gir til elevenes læringsutbytte, uavhengig av elevenes familiebakgrunn.