SITES 2006: Visjoner og realiteter – bruk av IKT i den norske skolen

Et flertall av norske skoleledere synes det er viktig å sette av ressurser til skoleutvikling med IKT. Tid til å utvikle en felles visjon i skolene om hva som er god læring ved bruk av IKT har derimot ikke hatt like høy prioritet de seneste årene.

Det viser den norske rapporten fra den internasjonale studien SITES (Second Information Technology in Education Studies). I SITES blir lærere spurt både om egen og elevenes bruk av IKT i matematikk og naturfag på åttende trinn. Skoleledere og IKT-ansvarlige blir også spurt. Undersøkelsen er i regi av IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Det er 22 land som deltar i undersøkelsen.

SITES 2006 viser at norske lærere bruker IKT i matematikk- og naturfagsopplæringen mer enn sine finske og danske kollegaer. IKT blir mest brukt til å hjelpe elevene i utforskende og undersøkende aktiviteter og til å presentere og demonstrere informasjon for klassen. IKT brukes lite til å holde ro og orden og til å organisere, observere og støtte samarbeid og gruppedannelse mellom elever.

Norske skoler skårer svært godt når det gjelder basisutstyr som PC-er, prosjektører og nettverkstilgang sammenlignet med de andre landene i undersøkelsen. Over 60 prosent av de norske skolene rapporterer om fem eller færre elever per PC. Ved alle skoler brukes IKT i undervisningen, og alle skoler gir elevene tilgang til Internett. Et betydelig flertall av norske skoleledere mener bruk av IKT er viktig blant annet for elevenes samarbeids- og organisasjonsevner, ansvar for og strukturering av egen læring og for å kunne møte foreldrenes og samfunnets forventninger.

 De norske skolelederne oppfordrer i stor grad lærerne til å øke sin kompetanse i bruk av IKT, men de pålegger i liten grad lærerne å øke kompetansen. De anmoder også lærere til samarbeidstiltak internt i kollegiet, men mindre til eksternt samarbeid og lite til internasjonalt samarbeid. Skolelederne bruker i langt mindre grad regelmessig tid for å utvikle en felles visjon om hva som regnes som god læring enn til å konsultere lærerne om pedagogiske endringer og diskutere med dem om hva de ønsker å oppnå med undervisningen

SITES er i hovedsak rettet mot lærernes praksis og forhold som virker inn på den. Utgangspunktet er å forsøke å fange opp hvordan og hvorvidt skoler legger til rette for utvikling av det som kalles 21st century skills. Disse ferdighetene beskriver elevenes evne til å tilegne seg kunnskap og løse problemer i samarbeid med andre – ferdigheter som er svært relevante for det samfunnet de lever i.

ITU, forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning, har vært nasjonal koordinator og har hatt ansvaret for å samle inn de norske dataene.

Les mer om SITES 2006 på IEAs nettsider

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!