Sluttrapport

Rektorutdanningen gir tryggere ledere

Evalueringen av rektorutdanning viser at den styrker rektorenes lederkompetanse og at de blir tryggere ledere etter gjennomført utdanning.

NIFU har i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning gjennomført en omfattende evaluering av den nasjonale rektorutdanningen. En engasjert og kompetent skoleledelse har betydning for et godt samarbeid mellom lærere og god pedagogisk praksis. Det er derfor grunnlag for å hevde at rektorutdanningen, ved å øke deltakernes kompetanse, bidrar til økt kvalitet i opplæringen.

Svært tilfredse

Deltakerne vurderer utdanningens pedagogiske kvalitet og praksisrelevans som spesielt god, og analysene viser at de høye forventningene som deltakerne hadde på forhånd har blitt innfridd. NIFU forklarer deltakernes positive vurdering blant annet med rektorutdanningen har vært et svært etterlengtet tilbud, og at utdanningen blir sett på som en anerkjennelse av rollen som rektor og skoleleder. I tillegg forklares tilfredsheten med at rektorutdanningen er en viktig sosial arena som dekker skolelederes behov for støtte og nettverk.

Opplever økt mestring

Et sentralt funn i evalueringen er at deltakelse på rektorutdanningen bidrar til at rektorene blir tryggere på seg selv og at de opplever økt mestring. NIFU har undersøkt deltakernes selvopplevde mestring av ulike ledelsesoppgaver. Mestringsforventninger benyttes som et mål på kapasiteten en person har til å utvikle seg som leder, og høye mestringsforventninger påvirker innsats, utholdenhet, aspirasjonsnivå og mål. Analysene viser at deltakerne opplever høyere mestring etter fullført rektorutdanning, og dette tyder på at utdanningen bidrar til økt kompetanse og økt trygghet som leder.

Sterkere undervisningsorientert ledelse 

For å undersøke spørsmålet om rektorutdanningen bidrar til endret ledelsespraksis, så har NIFU inkludert analyser fra TALIS- 2013 i sluttrapporten. TALIS – dataene gir grunnlag for å sammenligne rektorer som har deltatt på «rektorutdanningsprogram eller kurs» med rektorer som ikke har deltatt på slike kurs. Resultatene viser at de som har deltatt på rektorutdanningsprogram i betydelig større grad vurderer lærernes arbeid. I tillegg er det vanligere for rektorer som har gjennomført rektorutdanningsprogram å ha etablert en faglig utviklingsplan for skolen. Disse funnene - kombinert med andre funn fra TALIS - tyder på at deltakelse i skoleledelsesprogram fører til en sterkere undervisningsorientert ledelse.