Matematikk i norsk skole anno 2014

En ekstern ekspertgruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet har gjennomgått innholdet i matematikkopplæringen i grunnskolen og i videregående skole.

Gruppen har med utgangspunkt i forskning og egne vurderinger kommet med 28 ulike forslag som de mener kan forbedre elevenes kompetanse i matematikk.

Rapporten starter med kapittel 2 om nytte eller dannelse i matematikk og retter søkelyset mot noen utfordringer i matematikkfaget som blir nærmere drøftet i senere kapitler. Kapittel 3 handler om hva forskningen sier om matematikkfaget, med vekt på internasjonale undersøkelser. En sammenligning av ulike sider ved matematikktilbudet i noen utvalgte land følger i kapittel 4.

Selve faggjennomgangen av læreplanene foregår i kapittel 5, og her fremmer gruppen flere forslag til endringer i matematikktilbudet i videregående opplæring.

Digitale verktøy har en helt spesiell plass i matematikkfaget og blir behandlet i kapittel 6. Kapittel 7 tar for seg eksamen i matematikk.

Rapporten avsluttes med et kapittel om høyt presterende elever i matematikk.