Delrapport 1

Kvalifisering av elever etter vg2 yrkesfag

Denne rapporten er første delrapport i Fafos evaluering av ulike tiltak som skal bidra til å kvalifisere elever etter vg2 – enten de skal begynne i lære, eller gjennomføre vg3 påbygging. Rapporten er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 

Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging til generell studiekompetanse, fullfører i liten grad videregående opplæring i dag. Det er sannsynlig at det mellom det andre og det tredje året alltid vil være et omfang av elever som ikke får læreplass og som ikke har gode nok forutsetninger for påbygging.

Modellene og resultater

Det har blitt prøvd ut fire modeller for å kvalifisere disse elevene, slik at de kan fullføre et ordinært opplæringsløp, enten ved å gå ut i lære eller ved å gjennomføre påbygging. Nærmest alle landets fylker har prøvd ut læreplasskurs eller forsterkede pedagogiske tilbud på vg3 påbygging i løpet av høsten 2014/våren 2015.

Modell 1: Dette er et kort kurs, som skal inneholde én bolk om arbeidslivskompetanse, ca. 12 timer, og én bolk om motivasjon, ca. 8 timer. Kurset skal gis utover ordinær undervisning. Modellen har gitt til dels gode resultater og det er ett eksempel på at alle fikk læreplass.

Modell 2: Dette er et lengre kurs, som etter rammene skal strekke seg over opptil tre måneder. Det er lagt opp til at arbeidspraksis skal utgjøre en stor del av læreplasskurs etter modell 2. Modellen har gitt til dels gode resultater, og ca 50 prosent fikk læreplass i de fylkene som er sett på. I tillegg har noen fått opplæringskontrakt som lærekandidat. 

Modell 3: Modellen skal, etter rammene, organiseres som et tilbud til elever som trenger å fullføre fag fra vg2. Ingen av fylkene organiserte tilbudet i tråd med modellen. Dette kan tyde på at modellen ikke har fungert godt, slik den står på papiret. Denne modellen utgår derfor i den videre evalueringen.

Modell 4: Modellen skal være et ekstra undervisningstilbud for elever som har behov for ekstra støtte for å gjennomføre eller bestå fag på vg3 påbygging. Tilbudet skal gis utover ordinær skoletid. Resultatene fra tilbudet etter modell 4 gjenstår å se når vg3-kullet 2014/2015 har fullført.

Dette er den første av to rapporter i evalueringen. Sluttrapporten vil være klar høsten 2016. 

Rapportserie: Modeller for å kvalifisere elever etter vg2